Subvenció destinada a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d’hipoteca o lloguer, adreçada a persones majors de 65 anys sobre les que concorren circumstàncies socials i econòmiques que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

Aquesta subvenció és incompatible amb la Subvenció per despeses bàsiques de la llar de persones en situació o risc d’exclusió social.

Qui la pot demanar?

Podran sol·licitar la subvenció les persones majors de 65 anys que siguin residents al municipi amb una antiguitat mínima de 2 anys i que el valor cadastral dels béns immobles de la seva propietat no superi l’import especificat a la convocatòria corresponent, sempre que reuneixin els requisits generals i específics detallats a les Bases.

Com es pot demanar?

Les persones interessades podran presentar les seves sol·licituds a través d’aquestes dos vies:

Tràmit telemàtic: presenteu la vostra sol·licitud a https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=97. Important adjuntar tota la documentació i signar el formulari de la subvenció.

Tràmit presencial  a l’OAC: cal demanar cita prèvia a partir del 24 de febrer per internet a https://citaprevia.gestorn.com/cambrils o bé trucant al T. 977 794 579.

Més informació:  www.cambrils.cat https://seu.cambrils.cat

Quan es pot demanar?

Del 4 fins al 22 de març de 2024, ambdós inclosos.

Quina documentació cal presentar?

  • Sol·licitud subvenció despeses bàsiques majors 65 anys, emplenada i signada.
  • Rebuts originals pagats pel banc de hipoteca, lloguer (i contracte) o subministraments (aigua, llum i gas) dels últims 12 mesos anteriors a la data de finalització de presentació de les sol·licituds, i per un valor de 175€.
  • Última factura COMAIGUA.
  • Full de transferència bancària, emplenat pel banc amb les dades del compte bancari de la persona sol·licitant, signat i segellat, si no s’ha aportat anteriorment o si cal modificar les dades.

Cost?

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Termini de resolució del tràmit

El termini màxim de resolució serà de 3 mesos  a comptar de la data de finalització de la presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de subvenció.

Notes informatives

  • Els ajuts tindran la consideració de despeses públiques i la seva efectivitat anirà condicionada a l'existència de crèdit pressupostari.
  • Segons la llei, aquest tipus d'ajut es considera guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.
  • La notificació de la resolució s'efectuarà a través de la web de l'Ajuntament.

Unitat familiar: sol·licitant, cònjuge o parella convivent, fills i filles menors de 18 anys convivents, i fills i filles majors de 18 anys convivents que no tinguin nucli familiar propi (senses cònjuge o parella convivent i sense fills)