-  La Prudència: el bon judici i el sentit comú.

- La Correcció: en tot moment i circumstància, tant amb el públic, com amb els superiors i companys.

- La Disciplina: l'observança de les lleis i ordenaments de la professió i del nostre institut armat policial.

- La Flexibilitat: l'adaptació a les circumstàncies per evitar un dany superior.

- El Companyerisme: mantenir les bones relacions i cultivar l'harmonia.

- La Decisió: capaçitat de la resolució.

- La Integritat: oposar-se sempre a la corrupció.

- La Col·laboració: amb els companys, subordinats, superiors, ciutadans i altres institucions.

- La Lleialtat: ser fidels amb si mateix i amb els altres.

- El Compromís: amb les tasques a exercir.

- La Neutralitat: ser imparcial en totes les manifestacions de la vida, i mai actuar per motius particulars.