La xarxa hídrica bàsica que travessa el municipi es conforma, en sentit NW-SE, a partir de la riera de Riudecanyes (que determina el límit amb el terme municipal de Mont-roig), la riera d'Alforja (que travessa el nucli urbà) i la riera de Riudoms o Maspujols que travessa el terme a llevant.

A banda d'aquestes tres rieres principals cal esmentar el torrent d'en Gené i el barranc de la Mare de Déu del Camí, que desemboquen directament al mar entre la riera de Riudecanyes i la d'Alforja i el barranc de Regueral, que desemboca entre la d'Alforja i la de Riudoms.

Els diferents elements esmentats de la xarxa hídrica tenen el seu origen fora del municipi, excepte en el cas del barranc de la Mare de Déu del Camí, per la qual cosa la seva gestió implica més d'un municipi.

 

MANTENIMENT

El departament de Medi Ambient, Serveis i Obra Pública, realitza el manteniment dels barrancs i rieres al seu pas pel TM de Cambrils. El programa inclou la neteja periòdica dels abocaments incontrolats i la desbrossada anual de la vegetació invasora (canya americana) dels talussos, quan aquesta ocasiona una ocupació vegetal de la llera, que pugui disminuir la secció de desguàs.
També es duen a terme actuacions de conservació i restauració de la vegetació de ribera per garantir l'estabilitat dels marges i reduir riscos d'erosió i arrossegament de materials.

 

TRACTAMENT PELS MOSQUITS

Als tolls i zones humides del nostre país cada estiu crien varies espècies de mosquit que causen molèsties als veïns de la zona.
En condicions favorables i temperatures elevades, els seus cicles de vida es poden completar entre 9 i 14 dies. Per controlar-los i evitar molèsties es fa necessari fer tractaments.
Anualment es realitzen tractaments durant el període abril-novembre cada 14/15 dies, a totes les desembocadures de les rieres amb existència d'aigua més o menys estancada.