TARIFACIÓ SOCIAL I PREUS LLARS MUNICIPALS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 19/04/2024.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS CURS 2024-2025

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50€ en concepte de reserva de plaça, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre. Aquest avançament podrà ser retornat a les baixes de matrícula que es produeixin abans del 20 d’agost previ inici de curs.

Els infants d'I2 no han de fer aquest avançament perquè la quota d’escolaritat està subvencionada en la seva totalitat per l’Ajuntament de Cambrils i la Generalitat de Catalunya.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

Aquests preus seran vàlids per als 3 nivells llevat de la quota d’escolarització per al nivell d’I2 ja que la Generalitat de Catalunya aplicarà a partir del proper curs 2022-23 la gratuïtat en l’escolarització. Aquesta gratuïtat no afectarà els serveis de menjador o acollida.


Per tant els preus són:

NIVELL PREU
ESCOLARITZACIÓ/MES
PREU
MENJADOR (20
DIES)*/MES
QUOTA
MENJADOR
DIA
ESPORÀDIC
QUOTA
ACOLLIDA
MENSUAL
QUOTA
ACOLLIDA
DIA
ESPORÀDIC
I-0 Des de 50 a 200 euros
segons tram de tarifació
assignat
Des de 20 a 80
euros segons
tram de tarifació
assignat
4,00 €/dia 49,00 € 3,70 €/dia
I-1 Des de 50 a 200 euros
segons tram de tarifació
assignat
Des de 31,30 a
125,20 euros
segons tram de
tarifació assignat
6,26 €/dia 49,00 € 3,70 €/dia
I-2 Gratuït (Finançat per la
Generalitat i
l’Ajuntament)
Des de 31,30 a
125,20 euros
segons tram de
tarifació assignat
6,26 €/dia 49,00 € 3,70 €/dia
  • O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes


COM SOL·LICITAR LA TARIFACIÓ SOCIAL A LES LLARS D'INFANTS MUNICIPALS PEL CURS 2024/25

  • Una vegada feta la matricula a la llar es pot sol·licitar la tarifació.

  • Presentar una sol·licitud electrònica genèrica a la seu electrònica (és necessari tenir un certificat digital (idcat mòbil o equivalent), adjuntant la sol·licitud de tarifació. 
    • També podeu demanar cita prèvia a l'OAC per presentar-la o bé enviar la sol·licitud emplenada i signada per correu postal a l'adreça Pl. de l'Ajuntament, 4, Cambrils, 43850. Cita prèvia (gestorn.com)