Conjunt de dades municipals per tal de promoure la seva reutilització per part de la societat