Pla de mesures antifrau de l'ajuntament i comportaments poc ètics de l'administració

El pla de mesures antifrau de l'ajuntament de Cambrils (PMA) va aprovar-se pel Plenari municipal el 24 de febrer de 2023.

També pot accedir a la canal intern d'alertes sobre casos de frau, corrupció i conflictes d'interessos. Si necessita ajuda per utilitzar-la, pot obtenir documentació del servei "bústia ètica" a la pàgina web del Consorci AOC.

A la bústia és procedent informar de conductes  fraudulentes o irregulars que s'hagin produït a l'ajuntament de Cambrils o als seus organismes autònoms. Després dels exemples s'expliquen les diferències bàsiques entre un o altre tipus de conducta

A tall d'exemple són denunciables:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a fins aliens a aquells per què han estat atorgades.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Irregularitats urbanístiques.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Favoritisme i altres irregularitats en la concessió de llicències, permisos o autoritzacions. -Conflictes d'interès, incompliments del deure d'abstenció i de la normativa d'incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part de servidors públics.
 • Ús en benefici privat d'informacions obtingudes en l'exercici de funcions públiques.
 • Lucre patrimonial injustificat d'autoritats i funcionaris, derivat de l'exercici de llurs responsabilitats públiques.
 • Manca de transparència i qualsevol forma d'obstaculització en l'accés a la informació pública.

Per a més detall podeu consultar la descripció de les conductes denunciables a l'article 3.2 de la Directiva (UE) 2017/1371.

Les diferències bàsiques entre frau i irregularitat és que, així com el frau implica una intenció enganyosa i una conducta deliberada amb fins personals il·legals en benefici propi o d'un tercer, i que pot implicar falsificació d'informació o documentació; la irregularitat es refereix a l'incompliment de les normes i procediments per negligència o error sense que necessàriament concorri una intenció d'engany.

La gravetat i conseqüències d'aquest tipus de conducta poden variar entre una i altra. Així com les irregularitats es poden resoldre mitjançant correccions o sancions proporcionals, el frau pot comportar una sanció penal.

Per últim, pot obtenir més informació o pot presentar una denúncia davant de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Si la presumpta irregularitat o frau afecta a projectes finançats pel fons Next Generation o altres Fons Europeus, també pot acudir al Servei Nacional de Coordinació Antifrau.