Per ocupar béns de domini públic maritimoterrestre, cal l'autorització prèvia de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya de les següents activitats; Sessions fotogràfiques, Casaments, filmacions, Proves esportives, Team Building i activitats recreatives, que tinguin concurrència pública i/o lucrativa.  També s'haurà de demanar permís per a les activitats que comportin una intensistat o perillositat siguin o no amb ànim de lucre. Per a qualsevol consulta, dirigiu-vos a platges@cambrils.org indicant al cos del missatge, totes les dades sobre l'activitat que es vol portar a terme (organitzador, data i franja horària, nombre de participants, descripció de l'activitat, on es vol realitzar, si és lucrativa,...) .

Per a obtenir l'autorització puntual s'ha de sol·licitar, amb l'antel·lació suficient,  per Internet a la Direcció del Litoral de la Generalitat, a través del següent  LINK on es pot descarregar la sol·licitud per iniciar la tramitació online. (Utilitzar navegador “Firefox”)

  En el cas d’ocupació a l’aigua, a la sol·licitud haureu de posar la previsió d’ocupació a l’aigua i contactar amb la Capitania Marítima corresponent.

  Recordeu que es pot modificar o anul·lar/desistir la sol·licitud, qualsevol de les dues opcions la podreu realitzar a través d’aquest  LINK fent referència a la sol·licitud inicial (Número d’expedient o codi de tràmit.

  LegIslació:

  • D’acord amb l’art. 152.13 del Reial Decret 876/2014, de 10 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Costes el termini per resoldre i notificar els expedients d’autorització d’ocupació de domini públic maritimoterrestre és de quatre mesos.
  • D’altra banda i d’acord amb l’art. 157 del mateix Reglament cal demanar informe als ajuntaments i departaments afectats que tenen un mes per resoldre.

   

  Per realitzar algunes activitats a les platges durant la temporada alta cal tenir en compte les restriccions següents:

  • De l'1 al 15 de juliol, els rodatges, casaments i Team Buildings només s'autoritzen entre setmana.
  • Del 16 de juliol al 31 d'agost no s'autoritzen ni rodatges ni casaments ni Team Buildings fora dels programats entre setmana entre les 20h del vespre i les 9h del matí.

   Recordeu que  l'administració de l'Estat cobra el corresponent Cànon d’Ocupació.

  D'acord amb l'article 84 de la Llei 22/1988, de costes, l'Estat,  a través dels seus serveis provincials, us notificarà l'import del cànon que haureu de satisfer, d'acord amb l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, de 30 d'octubre de 1992.