Pescar amb canya a Cambrils

Conforme al que s'estableix a l'art. 14.3 del Decret 109/1995, de 24 de març de Regulació de la Pesca Marítima recreativa s'estableix que l'horari i delimitació dels espais per a la pesca de canya serà el següent: - Els mesos compresos entre el 15 de maig i fins el 15 de setembre, queda prohibida la pesca a totes les platges del terme municipal, excepte en l’ horari nocturn de les 21 a les 3h i excepte a les platges confrontades amb la “Reserva Marina” (situada davant de la platja del Cavet i Prat d’En Forés-Regueral).

Fora de les dates establertes es permetrà la pesca amb canya a totes les platges de la costa marítima del municipi, sempre acomplint les normes bàsiques de conducta i excepte a les platges confrontades amb la “Reserva Marina” (situada davant de la platja del Cavet i Prat d’En Forés-Regueral).

En la pràctica de l’activitat de pesca amb canya, per evitar accidents als banyistes i altres usuaris de les platges, s’ha de ser curós amb els hams i altre material de pesca, també s’han de recollir totes les deixalles generades, col·laborar amb els serveis de neteja de platges i respectar els horaris de pesca.

No es està permès accedir, ni pescar, a les esculleres i/o espigons de les platges.

Conforme el que disposa el Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del Reglament de Policia Portuària, al seu article 20.f), on s’especifica que hi ha “prohibició expressa de la pesca amb canya dins de la zona de servei de cada port, llevat de les zones expressament delimitades on, si és el cas, es permeti”.

La Llei 2/2010, de 18 de febrer, de Pesca i Acció Marítimes, també preveu en el seu article 40.3 que “resta prohibida la pesca  marítima recreativa en les aigües interiors portuàries”, d’acord amb la normativa de policia portuària vigent.

  • PER PESCAR ÉS IMPRESCINDIBLE TENIR LA CORRESPONENT LLICÈNCIA
    • Aquesta llicència és vàlida per a l’exercici de la pesca recreativa continental i marítima en aigües interiors del litoral de Catalunya i en aigües exteriors de jurisdicció o sobirania espanyola, sempre que vagi acompanyada del DNI/NIE/Passaport. Més informació:  Clica aquí
    • Dins del territori de Catalunya, tenen validesa les llicències de pescar marítima recreativa, emeses per altres comunitats autònomes o per l'Admnistració de l'Estat o d'altres membre de la Unió Europea (Decret 109/1995. Article 8).

SOCIETAT DE PESCADORS COSTA DAURADA  DE CAMBRILS

President: José Moya Tel. 696 00 27 30

Vice-President: Guillem Roquet (Botiga Trempat) - trempatcambrils@gmail.com

Tresorer: Miguel (Botiga Pesca Garrote) - info@pescagarrote.com

Bones pràctiques

bones pràctiques.png

bones pràctiques 1.png

Decret 109-1995 regulació pesca marítima recreativa.pdf