Descripció i funcionament del Consell de Dones

El Consell de Dones de Cambrils és un òrgan consultiu, de participació, deliberació i assessorament de l'Ajuntament de Cambrils per a qüestions d'igualtat d'oportunitats i, en concret, per executar les competències i funcions que suposin millorar el benestar i la qualitat de vida de les dones de la nostra ciutat.

El seu àmbit territorial és el corresponent al municipi de Cambrils.

 

COMPETÈNCIES

Són competències del Consell de Dones de Cambrils:

a) Promoure la participació de les dones i de les entitats de dones en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques públiques.

b) Promoure la realització de les iniciatives i activitats necessàries per tal de sensibilitzar la societat respecte a la situació de les dones, amb l'objectiu d'assolir la plena ciutadania i la no discriminació per raó de gènere.

c) Promoure l'associacionisme dels grups de dones facilitant la informació, la difusió, el suport i l'assessorament oportuns; promoure la participació de la comunitat de dones; així com donar a conèixer a aquesta comunitat els recursos i drets que les assisteixen.

d) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i organismes públics municipals, relacionats amb la igualtat d'oportunitats, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, principalment de les dones, en línia amb la implementació del Pla municipal d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

e) Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les institucions, ja siguin públiques o privades, que realitzen activitats per a promocionar les dones.

f) Emetre els informes que li siguin sol·licitats per l'Ajuntament de Cambrils, sobre projectes, activitats i programes relatius a la igualtat d'oportunitats a desenvolupar a la ciutat de Cambrils.

g) Ser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració de normes que afectin a les dones, realitzar recomanacions i propostes, no vinculants, sobre els projectes normatius que les afectin, per a la seva consideració municipal.

h) Proposar als poders públics, que adoptin mesures relacionades amb els fins que són propis d'aquest Consell de Dones i instar-los a garantir el compliment dels drets en qualsevol àmbit.

i) Designar grups de treball per a l'estudi i l'anàlisi de temes concrets referents a l'àmbit de dones, vinculats als eixos estratègics del Pla municipal per a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

j) Redactar, aprovar i modificar, si s'escau, el Reglament de règim intern de funcionament del Consell de Dones de Cambrils.

k) Promoure la informació, el debat i la difusió dels informes, estudis i qualsevol altra activitat del Consell de Dones de Cambrils que afecti al conjunt de les dones.

 

A QUI VA DIRIGIT?

El Consell de Dones va dirigit a les dones de la nostra ciutat.

 

COM S'HI POT ACCEDIR?

Podeu contactar amb nosaltres al correu igualtat@cambrils.cat o bé al telèfon 977 79 45 52 (en horari de 8:30 a 14h).