PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DEL NOU ALUMNAT: DEL 6 al 17 de maig de 2024

 • Reserva de plaça dels alumnes matriculats durant el curs 2023-24: Del 15 al 26 d'abril
 • Constitució de la Comissió de Garanties: 30 d'abril
 • Publicació de l'oferta inicial: 3 de maig
 • Període de presentació de sol·licituds del nou alumnat: Del 6 al 17 de maig
 • Període d'assessorament de maneral presencial (només amb cita prèvia): Del 13 al 17 de maig
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació provisional: 27 de maig
 • Termini per presentar reclamacions: Del 28 al 31 de maig
 • Sorteig públic per determinar l'ordenació de sol·licituds: 5 de juny
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb la puntuació definitiva: 12 de juny
 • Publicació de l'oferta definitiva: 25  de juny
 • Publicació de les llistes d'alumnat admès: 1 de juliol
 • Període de matrícula: Del 8 al 12 de juliol

 

 

OFERTA DE PLACES CURS 2024-25 

PROGRAMA D’ENSENYAMENT

NOUS ALUMNES

PETITS MÚSICS (nascuts any 2021)

20

MÚSICA i MOVIMENT 1 (nascuts any 2020)

14

MÚSICA i MOVIMENT 2 (nascuts any 2019)

8

MÚSICA i MOVIMENT 3 (nascuts any 2018)

6

MÚSICA i MOVIMENT 4 (nascuts any 2017)

7

MÚSICA i CREATIVITAT 1 (nascuts entre 2013 i 2016)

15

 

BAREM DE CRITERIS GENERALS I COMPLEMENTARIS EN L’ ADMISSIÓ D’ALUMNAT

CRITERIS GENERALS

1- Proximitat: (no es pot acumular la puntuació de més d’un d’aquests dos supòsits)

 • Empadronat a Cambrils (30 punts). El centre farà la comprovació
 • Proximitat del lloc de treball (20 punts): contracte laboral o certificat  emès per l’empresa


2- Renda anual de la unitat familiar (15 punts). Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS

1- Discapacitat com a minim d’un 33% de l’alumne, pares, mare, tutor/a o germans (15 punts). Certificat oficial de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició (ICASS)

2- Pare/mare o persones tutores legals que treballin al centre, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció (10 punts). El centre farà la compravació

3- Pel fet de formar part d’una família nombrosa (10 punts). Títol vigent de família nombrosa

4- Pel fet de formar part d’una família monoparental (10 punts). Títol vigent de família monoparental

5- Pel fet que l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts). Llibre de família

6- Pel fet que l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (10 punts). Resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials

7- Quan s’acrediti la condició de víctima del violència de gènere o terrorisme (10 punts). Acreditació d’acord amb el règim regulador

8- Quan la capacitat econòmica de la unitat familiar no superi el valor de l’IRSC per al 2024 segons Decret 1/2024, de 13 de febrer (15 punts). Darrera declaració de l’IRPF presentada per la  unitat familiar.

9- Llista d’espera curs anterior 2023-24 (10 punts)