Informació per a la justificació de la subvenció

CONVOCATÒRIA>

BASES SUBVENCIONS>

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

Caldrà l’acceptació expressa de la subvenció sense reserves en el termini d’un mes des de la seva concessió, mitjançant la presentació del formulari d'acceptació de subvenció.

Model S3 Acceptació (Clicar)

PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ

  1. La justificació de la subvenció atorgada cal presentar-la abans del dia 31 de gener de l'exercici següent.
  2. S’ha d’annexar tota la documentació a través del tràmit d’instància genèrica al següent enllaç: https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1
  3. Per a la presentació de la justificació s'ha de complir el que estableix l'article 75 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

DOCUMENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

Documentació requerida (Punt 14 de les bases específiques de subvencions):

Línia A:

La justificació de la subvenció es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica, compte justificatiu simplificat que haurà de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat del programa subvencionat, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades en què consti, com a mínim:

  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de factura, import, concepte i dates d’emissió i pagament de la factura, equivalent per un import, com a mínim, a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Cambrils.
  • Liquidació econòmica de l’activitat (estat d’ ingressos i despeses) en la qual quedi reflectida l’ajuda concedida.
  • Declaració de les subvencions atorgades per qualsevol altre administració o ens públic o privat per la realització de l’activitat o projecte.

Línies B i C:

La justificació de la subvenció es farà presentant al registre d’entrada de la seu electrònica, compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa, que haurà de contenir, amb caràcter general, la documentació següent:

a) Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l’acció, activitat o projecte subvencionat, amb indicació de l’ activitat realitzada i dels resultats obtinguts.

b) Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades en què consti:

  • Relació classificada de les despeses efectuades, amb identificació del proveïdor, número de factura, import, concepte i dates d’emissió i pagament de la factura, equivalent per un import, com a mínim, a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Cambrils.
  • Liquidació econòmica de l’activitat (estat d’ingressos i despeses) en la qual quedi reflectida l’ajuda concedida.
  • Declaració de les subvencions atorgades per qualsevol altre administració o ens públic o privat per la realització de l’activitat o projecte.

c) La memòria econòmica s’haurà d’acompanyar de totes les factures i altres documents de valor probatori,  i els seus respectius justificants de pagament, com a mínim per l’import subvencionat de l’activitat realitzada.

Documentació suport presentació de la justificació:

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Recordeu que les entitats i persones jurídiques heu de fer telemàticament tots els tràmits.

https://tramits.cambrils.cat/OAC/CdT.jsp?tramit=1

Servei de Suport a la Tramitació Electrònica:

Tel. 977 79 45 57 de dilluns a divendres de 8 a 20 h

Per correu electrònic a l'adreça: suportoac@cambrils.cat