Bases específiques de subvencions per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils

CONVOCATÒRIA 2024>

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIONS>

BASES ESPECÍFIQUES DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS I INICIATIVES CULTURAL I FESTIVES A CAMBRILS

Les Bases específiques reguladores per a l'atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i iniciatives cultural i festives a Cambrils, es van aprovar el dia 28 de maig de 2021 en sessió extraordinària de la Junta de Govern local. Es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) el dia 22 de juny de 2021 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 8450 del dia 5 de juliol de 2021.