Convocatòria de subvencions per a entitats culturals, persones físiques o jurídiques i empreses de l’àmbit cultural que duguin a terme activitats culturals i festives en el terme municipal de Cambrils. Es convoquen les línies A, B i C de subvencions.

JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ>

BASES SUBVENCIONS>

CONVOCATÒRIA 2024

CONVOCATÒRIA 2024

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 6/06/2024

El dia 21 de febrer de 2024 es va aprovar per Resolució de la Regidoria d'Educació, Ocupació, Cultura i Patrimoni Històric número 2024R2033000015, la convocatòria de subvencions per a la realització d’activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils 2024.

Aquesta convocatòria es regirà per les bases aprovades per la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, en sessió extraordinària del dia 28 de maig de 2021, i publicades al BOPT de 22 de juny de 2021 i al DOGC núm. 8450 de 5 juliol de 2021. I pel Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cambrils aprovat per Junta de Govern Local el dia 10 de març de 2023, i publicat al BOPT el dia 31 de març de 2023.

Les sol·licituds es podran presentar, en els models normalitzats, de forma telemàtica a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils, o també, en el cas de persones físiques, presencialment a les oficines de l’OAC, per correu postal o per qualsevol dels altres sistemes previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú.

El termini per a presentar sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte al BOPT.

PUBLICACIÓ AL BUTLLETÍ  OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA DEL DIA 17/05/2024

PUBLICACIÓ AL TAULER D'ANUNCIS DE L'AJUNTAMENT

ENLLAÇ TRÀMIT DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

DOCUMENTACIÓ:

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

Caldrà l’acceptació expressa de la subvenció sense reserves en el termini d’un mes des de la seva concessió, mitjançant la presentació del formulari d'acceptació de subvenció, model S-3.

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ:

Línia A: Fins al 31 de gener de 2025

Línies B i C: dos mesos des de la data de finalització de l’activitat, amb data límit de 31 de gener de 2025

+ Informació per a la justificació de la subvenció

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA:

Recordeu que les entitats i persones jurídiques heu de fer telemàticament tots els tràmits.

https://seu.cambrils.cat