ACTIVITAT DE TRACTAMENT. SISTEMA D'INFORMACIÓ INTERN
Data d'actualització: 2023-07-06

De conformitat amb allò que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de l'Ajuntament de Cambrils.

Atenent al principi de transparència, el RAT (Registre d'activitats de l'Ajuntament de Cambrils), està publicat a la seu electrònica.
Responsable Ajuntament de Cambrils
Base legal del tractament (legitimació)
 • RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Llei orgànica. 3/2018. Article 8. Tractament de dades fonamentat en una obligació legal · Directiva (UE) 2019/1937 del parlament europeu i del consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió
 • Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Finalitat del tractament Protegir en un context laboral o professional aquelles persones que comuniquin fets o conductes que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus, mitjançant els mecanismes de comunicació que ho permetin.

Categories 
d'interessats

 • Persones informants.
 • Persones sobre les quals s'informa.
 • Altres persones relacionades amb la informació comunicada.
 • Persones que intervenen en la gestió del Sistema d’informació intern

Categories de dades personals

 • Dades identificadores: nom i cognoms, DNI/NIF/passaport/NIE, imatge, veu, adreça posta, adreça electrònica, telèfon, signatura manuscrita, electrònica
 • Dades d’ocupació laboral: càrrec, lloc de treball
 • Dades relatives a la comissió de les infraccions
Categories de destinataris (cessions de dades)
 • Autoritat Independent de Protecció de l’Informant i altres Autoritats administratives competents
 • Autoritats judicials i Ministeri Fiscal
 • Cossos i Forces de Seguretat
Conservació de les dades (terminis de supressió)
 • Les dades es conservaran durant el període que sigui necessari i proporcional als efectes de complir amb el procediment legal determinat a la Llei2/2023, de 20 de febrer.
 • Concretament, les dades es suprimiran als 3 mesos des de la recepció de la comunicació, sense que s'hagi procedit a iniciar actuacions d'investigació i, en tot cas, no es podran conservar durant més de 10 anys.
Mesures tècniques i organitzatives de seguretat Les mesures de seguretat adoptades es corresponen amb les mesures aplicables de l’Esquema Nacional de Seguretat, descrites en la Política de protecció de dades i seguretat de la informació.

Transferències 
internacionals de dades

No estan previstes transferències internacionals de dades
Drets Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió i limitació i, en el seu cas, portabilitat; mitjançant un tràmit electrònic (mitjançant els enllaços anteriors) o enviant un escrit acompanyat d'una fotocòpia del document d'identitat a la següent adreça: plaça de l'ajuntament, 4 - 43850 Cambrils. També ho podeu enviar per correu electrònic a dpd@cambrils.cat
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents aportats.