L'organització i funcionament de la Junta de Govern local està regulat pels Capítol 4 i 5 del Títol Segon de l'organització municipal (articles del 113 al 129) del Reglament Orgànic de l'Ajuntament de Cambrils (ROM).

Capítol 4 Disposicions de la Junta de Govern Local

Article 113

La Junta de Govern Local estarà formada per l’alcalde/essa i un nombre de membres que no podrà
excedir d’un terç del nombre total de regidors/es de dret de l’Ajuntament. Es menysprearan les fraccions, i
es nomenaran i destituiran lliurement per l’Alcaldia, que en donarà compte al Ple.

Article 114

El càrrec de membre de la Junta de Govern Local és voluntari. L’alcalde/essa podrà destituir i nomenar
membres de la Junta de Govern Local en qualsevol moment, sense cap altre requeriment que comunicar-ho formalment a la persona afectada.

Els decrets de cessament i nomenament de membres de la Junta de Govern Local tindran efectes des del
dia següent a la comunicació a la persona interessada. De qualsevol modificació en la composició de la
Junta de Govern Local, se’n donarà compte a la pròpia comissió i al Ple de la Corporació.

Article 115

Correspondrà a la Junta de Govern Local l’assistència a l’alcalde/essa en l’exercici de les seves atribucions,
sempre que aquest/a estimi necessari escoltar-ne el parer. En aquest cas la reunió dels seus membres es
farà mitjançant convocatòria verbal i tindrà caràcter de consulta, sense que calgui formalitzar per escrit en acta els assumptes que es tractin. No serà preceptiva l’assistència del secretari.

Correspondrà també a la Junta de Govern Local l’exercici de les competències que li pugui delegar o
desconcentrar l’alcalde/essa o el Ple municipal o que li atribueixi directament la legislació sectorial.

Article 116

La Junta de Govern Local, per a l’exercici de les seves competències resolutòries, durà a terme sessió ordinària segons la periodicitat determinada pel Ple i l’horari que fixi l’Alcaldia mitjançant decret, i sessió
extraordinària quan ho decideixi la mateixa Alcaldia.

Les sessions es faran a l’edifici Consistorial. Les sessions no seran públiques.
L’alcalde/essa podrà deixar de convocar sessió de la Junta de Govern Local durant els períodes de
vacances.

Article 117

La convocatòria serà decidida lliurement per l’alcalde/essa i tindrà en compte les normes de periodicitat i
l’horari establerts. L’alcalde/essa elaborarà l’ordre del dia a la vista de les propostes o dels assumptes
provinents de les diverses delegacions, àrees o comissions informatives, si s’escau.

Només serà d’inclusió obligatòria a l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la sessió anterior.

La convocatòria i l’ordre del dia de la Junta de Govern Local seran tramesos als seus membres, amb una
antelació de vint-i-quatre hores, com a mínim, i es podran dipositar a les bústies corresponents de l’edifici
Consistorial, o bé ser enviats per correu electrònic. En cas d’urgència no serà necessari fer per escrit la
convocatòria i l’ordre del dia, n’hi haurà prou amb convocatòria telefònica, telegràfica o telemàtica.

Els assumptes que s’hagin d’incloure a l’ordre del dia hauran de figurar a la Secretaria General amb dos
dies hàbils d’antelació, com a mínim, al dia de la sessió.

Els grups municipals o un mínim de tres membres de la Comissió podran presentar propostes d’acord per debatre-les i votar-les en la forma establerta per l’article 86 d’aquest Reglament.

Article 118

La Junta de Govern Local podrà funcionar com a comissió deliberant d’assistència a l’alcalde/essa o com a
òrgan col·legiat resolutori.

Són sessions deliberants les que es convoquen amb l’única finalitat de debatre un o diversos temes, sense
que es pugui prendre cap resolució de valor jurídic.

Són sessions resolutòries les que es convoquen per debatre i resoldre els punts de l’ordre del dia i els que es considerin urgents. Si no es diu una altra cosa a la convocatòria, les sessions seran resolutòries.

És imprescindible, per a la validesa dels acords, la presència del secretari al moment d’adoptar-los.

Article 119

El quòrum necessari per a la constitució vàlida de la Junta de Govern Local serà d’un terç del nombre legal dels seus membres.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones assistents, sense perjudici de les majories
procedents en el cas que la Comissió actuï per delegació o desconcentració del Ple.

Article 120

Qualsevol membre de la Junta de Govern Local pot proposar l’adopció d’acords que no constin a l’ordre
del dia, per raó d’urgència. L’apreciació de la urgència correspondrà a l’alcalde/essa.

Article 121

De cada sessió resolutòria, el secretari n’aixecarà acta amb els requeriments i continguts establerts per a
les actes del Ple.

L’extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, quan actuï amb caràcter resolutori, es farà
arribar als regidors i regidores mitjançant les bústies de l’edifici Consistorial, i s’exposarà al tauler
d’anuncis de la Corporació.

Capítol 5 Junta de Govern Local

Els/les tinents d’alcalde, els/les regidors/es delegats/ades i els òrgans desconcentrats

Article 122

Els/les tinents/tes d’alcalde seran nomenats/des i separats/des amb caràcter discrecional per
l’alcalde/essa, d’entre els membres de la Junta de Govern Local.

Els/les tinents d’alcalde substituiran l’alcalde/essa, segons l’ordre del seu nomenament, en cas de vacant,
absència o malaltia, i assumiran la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives. Alhora seran
responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.

Article 123

L’alcalde/essa nomenarà el nombre de tinents d’alcalde que consideri oportú, que no podrà excedir el de
membres de la Junta de Govern Local, i en determinarà l’ordre pel que fa a la relació en la seva
substitució.

Els nomenaments i cessaments dels/de les tinents d’alcalde/essa es comunicaran al Ple en la primera
sessió que tingui aquest després d’ésser formalitzats, es notificaran personalment als/a les designats/ades i es publicaran en el BOP, sense perjudici que siguin efectius des del dia següent a la firma de la resolució de l’Alcaldia, si aquesta no disposa el contrari.

El nomenament d’un regidor/a com a tinent d’alcalde requerirà la seva acceptació, la qual s’entendrà feta tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils des de la notificació del nomenament, el/la regidor/a no
presenta a l’Alcaldia la renúncia de forma expressa.

Es perd la condició de tinent d’alcalde per renúncia expressa, per cessament disposat per l’Alcaldia o per
la pèrdua de la condició de regidor/a o de membre de la Junta de Govern Local. El cessament pels dos
primers motius haurà de formular-se per escrit.

Article 124

L’alcalde/essa podrà delegar en els membres de la Junta de Govern Local l’exercici d’aquelles atribucions
o competències pròpies que no siguin indelegables d’acord amb la legislació de règim local, sense
perjudici de les delegacions especials que pugui fer a favor de qualsevol regidor/a, encara que no
pertanyi a l’esmentada comissió.

Les delegacions genèriques es referiran a una o diverses àrees o matèries determinades i podran abastar
tant la facultat de dirigir els serveis corresponents com la de gestionar-los en general, incloses la potestat
sancionadora i la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin tercers.

Article 125

L’alcalde/essa podrà fer delegacions especials en favor de qualsevol regidor/a per a la gestió i direcció
d’assumptes determinats inclosos en les esmentades àrees. En aquest cas, el/la regidor/a que ostenti una
delegació genèrica tindrà la facultat de coordinar l’actuació dels/de les regidors/es amb delegacions
especials per a comeses específiques incloses en la seva àrea.

Les delegacions especials podran ser:

a) Relatives a un projecte o assumpte determinat. En aquest cas, l’eficàcia de la delegació que podrà
contenir totes les facultats delegables de l’alcalde/essa, inclosa la d’emetre actes que afectin tercers, es
limitarà al temps de la gestió o execució del projecte.

b) Relatives a un servei determinat. En aquest cas la delegació comprendrà la direcció interna i la gestió
del servei corresponent, però no podrà incloure la facultat de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers.

c) Relatives a un districte o barri. Es podran incloure totes les facultats delegables de l’alcalde/essa en
relació amb determinades matèries, que s’hauran de concretar a l’àmbit territorial de la delegació.

En el cas que coexisteixi aquest tipus de delegació amb delegacions genèriques, els decrets de delegació
establiran els mecanismes de coordinació entre ambdues delegacions de forma que quedi garantida la
unitat de govern i la gestió del municipi.

Article 126

Totes les delegacions es faran mitjançant Decret de l’Alcaldia que contindrà l’àmbit dels assumptes a què
faci referència la delegació, les facultats que es deleguen i les condicions específiques del seu exercici.
La delegació requerirà l’acceptació expressa del regidor o regidora delegat/da. S’entendrà acceptada
tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació del Decret de l’Alcaldia, el/la
regidor/a no presenta una renúncia expressa.

Es perd la condició de regidor/a delegat/da per renúncia expressa, per revocació disposada per
l’alcalde/essa o per la pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local, o de regidor/a, si
s’escau. Les dues primeres causes de cessament hauran de formular-se per escrit.
De les delegacions i de la seva revocació, se’n donarà compte al Ple.

Article 127

Els/les regidors/es delegats/des respondran políticament de l’exercici de les facultats delegades davant
del Ple Municipal.

Els/les regidors/es delegats/des hauran de comparèixer davant del Ple o de la corresponent comissió
informativa i donar compte de la seva gestió quan siguin requerits/des.

Aquesta compareixença també es podrà exigir als regidors i a les regidores que ostentin competències en
règim de desconcentració.

Article 128

L’Ajuntament de CAMBRILS s’organitza en àrees i/o regidories delegades davant de les quals hi haurà un
regidor o una regidora designat/da per l’alcalde o alcaldessa d’entre els membres de la Junta de Govern
Local.

Les àrees es poden configurar mitjançant la delegació genèrica de competències de l’alcalde/essa de les
competències delegables que li atribueixen les lleis, així com les de caràcter residual que li atorguen la
Llei de bases de règim local i la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el/la regidor/a que en sigui
designat/ada cap.

Així mateix, les àrees es poden estructurar com a òrgans de gestió desconcentrada mitjançant la
desconcentració d’aquestes competències en el/la regidor/a que en sigui designat/ada cap. En aquest cas
tindran el caràcter d’òrgans jeràrquicament subordinats a l’alcalde/essa.

D’altra banda, i mitjançant la delegació genèrica de competències a què fa referència el paràgraf anterior,
es podran establir regidories delegades, les quals actuaran en qualitat d’adjuntes a l’Alcaldia o adscrites a
una àrea determinada.

L’alcalde/essa també podrà delegar o desconcentrar en la Junta de Govern Local les competències
delegables que ostenta.

Tanmateix, el Ple podrà delegar o desconcentrar en l’alcalde/essa i en la Junta de Govern Local les
competències delegables que li són pròpies en els termes establerts per la legislació vigent i aquest
Reglament.

Les resolucions de l’alcalde/essa, la Junta de Govern Local o els regidors/es en l’exercici de competències
desconcentrades posen fi a la via administrativa i, en conseqüència, poden ser objecte de recurs de
reposició.

Els/les regidors/es delegats/ades amb delegacions genèriques de l’Alcaldia o els òrgans que actuen en
règim de gestió desconcentrada ostentaran la potestat sancionadora de conformitat amb la normativa
vigent.

Així mateix, l’alcalde/essa podrà conferir delegacions especials per a comeses específiques a qualsevol
dels regidors o regidores, encara que no siguin membres de la Junta de Govern Local.
Els/les regidors/es que ostentin delegacions específiques podran ser adscrits/es a les diferents àrees o
regidories delegades i tindran facultats de gestió, però no resolutòries, per la qual cosa no podran emetre
actes administratius que afectin tercers.

Els/les regidors/es caps d’àrea i els/les regidors/es delegats/des mitjançant delegació genèrica
coordinaran la tasca dels/de les que hi són adscrits/es.

L’alcalde/essa podrà nomenar regidors/es adjunts/es a l’Alcaldia amb les facultats i competències que els
siguin assignades i amb la consideració de regidors/es amb delegació específica. Correspondrà a
l’alcalde/essa supervisar la tasca d’aquests/es regidors/es adjunts/es.

L’alcalde/essa o el Ple podran avocar el coneixement i la resolució dels assumptes que hagin delegat o
desconcentrat en els termes previstos en l’article 14 de la LRJPAC.

L’alcalde/essa es troba facultat/da per desenvolupar aquest Reglament Orgànic i al començament de
cada mandat elaborarà els corresponents organigrames polítics i administratius de la Corporació en base
a les previsions d’aquest Reglament i supletòriament de la normativa en matèria d’organització de les
entitats locals. D’aquests organigrames i de les seves modificacions en donarà compte al Ple.

Article 129

Els membres de les Juntes de Govern dels organismes autònoms municipals i els dels Consells
d’Administració de les societats mercantils, el capital social de les quals pertany a la Corporació, seran
nomenats/des pel Ple o per la corresponent Junta General d’acord amb els respectius estatuts.