S'ha publicat al DOGC número 8123, les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

PROGRAMA DE REACTIVACIÓ DEL COMERÇ

Objectiu:
Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març.

Persones beneficiàries:
Els professionals autònoms i empreses de comerç al detall i de serveis amb establiment a peu de carrer, i parades de mercats municipals, que acreditin mitjançant declaració responsable que per ordre del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en el que es va declarar l'estat d'alarma, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, van haver de tancar o van tenir un decrement de facturació de, com a mínim el 70% (inclòs la facturació on-line) en la suma de la facturació dels mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període de l'any anterior.

Despeses subvencionables:
Qualsevol tipologia d'acció que dugui a terme l'empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció que pugui suposar per l'empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l'estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Requisits:
L'empresa haurà de presentar declaració responsable, en la qual certifiqui, que en base a l'article 10 del RD 463/2020, es va veure obligada a cessar l'activitat, o bé certifiqui un decrement de la facturació de com a mínim un 70%, prenent de referència els mesos de març i abril del 2020, respecte al mateix període del'any anterior.
Caldrà que el beneficiari de l'actuació, s'adhereixi a totes les campanyes de reactivació del sector comercial i de serveis, que s'impulsin des del CCAM.
Aquest programa és incompatible amb el programa 4 de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, el programa 5 per a la reactivació de la moda catalana i el programa 6 per a la reactivació de l'empresa artesana.

Quantia de la subvenció:
Fins el 100 % de les despeses subvencionables.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 2.500 euros.PROGRAMA DE SUPORT A LA INVERSIÓ PER A LA NOVA IMPLANTACIÓ DE COMERÇOS I MILLORA COMERCIAL DELS ESTABLIMENTS.

Objectiu:
Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l'estat d'alarma decretat arrel de l'emergència sanitària del COVID-19.

Persones beneficiàries:
Els professionals autònoms i empreses de comerç i serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables:
Àmbit 1: recuperació dels locals buits
- La compra, arrendament o concessió administrativa de locals.
- L'ús d'aparadors de locals tancats.
- La continuïtat de l'empresa comercial.
- L'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments
- La reforma de l'establiment en parades de mercats municipals sedentaris.
- L'adequació de les parades de mercats municipals no sedentaris (on el sol.licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).
- La reforma de l'establiment de botigues a peu de carrer que tinguin una antiguitat mínima de 10 anys (on el sol.licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 10 anys).

Requisits:
Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.
Àmbit 1:
- En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
- Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall.
- Han de disposar del corresponent permís municipal.
- Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals

Àmbit 2:
- En el cas de les parades de mercats municipals no sedentaris, el sol.licitant n'ha acreditar la titularitat en, com a mínim, 5 anys.
- En el cas de les botigues a peu de carrer, el sol.licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, 10 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).
Aquest programa és incompatible amb el programa 3 per a la reactivació del comerç

Quantia de la subvenció:
Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Documentació:
Fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment, o de la parada de mercat (previ a la realització de les accions).
Còpia de la llicència d'obertura municipal o documentació equivalent (àmbit 2)
En el cas d'accions de recuperació dels locals buits (àmbit 1), còpia del contracte corresponent degudament signat.
Pressupost detallat o factures de les actuacions (àmbits 1, 2 ó 3)
Referència de l'Informe de resultat de l'autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.


PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Per al Programa de reactivació del comerç i el Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments comença a l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 dedesembre de 2020.


Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE.

"El fons Social Europeu inverteix en el teu futur".

Informació i tramitació dels ajuts aqui