Plaça d'ordenança - Àrea de Serveis Interns. Gestió de Serveis Interns - Edificis - Gestió Palau Bofarull. Aprovació inicial bases i convocatòria. Concurs de mèrits entre personal laboral. Conv. 6-2016. Diputació de Tarragona

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

La Diputació de Tarragona mitjançant acord de la Junta de Govern, del dia 28 de setembre de 2016, ha aprovat inicialment les bases que han de regir la provisió d'un lloc de treball d'ordenança, adscrit a l'Àrea de Serveis Interns, Gestió de de Serveis Interns, Edificis,  Gestió Palau Bofarull, del lloc de treball vacant a la Relació de llocs de treball de personal laboral que s'indica a continuació:

Lloc de treball: Ordenança
Núm. lloc: L502008 (complement personal 13 i 27 punts a efectes de complement del lloc)
Adscripció: l'Àrea de Serveis Interns - Gestió de de Serveis Interns - Edificis - Gestió Palau Bofarull

Aquestes bases se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients davant la Junta de Govern de la Diputació. Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s'entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

Més informació: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=8852&ebop_any=2016