CONVOCATÒRIA FOAP 2017: CURS ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS SSCS0208 -(470 HORES)

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació


Subvencions destinades a impulsar les accions formatives de formació d’oferta en àrees professionals prioritàries (FOAP), d'acord amb l'Ordre TSF/1897/2017, de 20 de juliol de 2017, la qual s’aproven les bases per a la concessió de subvencions per a la realització d'accions de Formació d'oferta en àrees prioritàries, adreçades prioritàriament a:
•Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social.
•Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
•Persones majors de 45 anys
•Persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys.
•Dones desocupades, amb independència de l'edat i del temps de desocupació.
•Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
•Persones amb baixa qualificació professional.
•Els joves menors de 30 anys.
•Persones beneficiaries dels programes PREPARA, Activación para el Empleo i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació per a l’ ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.
Curs cofinançat pel SOC i el Ministerio de Empleo y Seguridad Social

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Per poder accedir a la formació s’ha de complir un dels següents requisits:
•Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària o de títols equivalents. Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2.
•Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional que el certificat al que es vol accedir.
•Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
•Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
•Haver superat amb avaluació positiva accions formatives de l’especialitat de competència clau de nivell 2, del fitxer d’especialitats formatives del SOC.

DATA D'INICI: 11/12/2017