Borsa d'interinatge PROFESSOR/A ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Les bases quer regiran aquesta convocatòria es troben inserides en el tauler d'edictes municipal i es podenconsultar a l'adreça electrònica: http://www.cambrils.org (Demanda d'ocupació: Oferta pública d'ocupació), aixícom les bases generals. Les instàncies es presentaran dins el termini de 20 dies naturals comptats des del'endemà de la última publicació de l'anunci de la última convocatòria en el BOPT o DOGC