Ajuts a la contractació, de persones amb discapacitat, risc d'exclusió o beneficiàries de l’RGC 2020

  • Categoritzat com: Ocupació
  • Serveis associats: Ocupació

Us comuniquem que s’ha restablert el termini de sol·licitud dels ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l'any 2020, convocatòria aprovada per la Resolució TSF/731/2020, de 10 de març.

Poden ser beneficiaries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.

Se subvenciona la contractació a jornada completa amb un mínim de 6 mesos mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació laboral. L’ajut màxim és de 12 mesos i per al 2020 serà de 6.650 euros. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional.

El termini per a la presentació de la sol·licitud de l’ajut finalitza el 30 de setembre de 2020.

 

El tràmit de sol·licitud es realitzarà per via electrònica a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o de l'apartat Tràmits del portal de Treball (http://treball.gencat.cat), o accedint al següent enllaç

La documentació que cal aportar és la següent:

1/ Formulari  de sol·licitud per Internet (es publica Instruccions per a la presentació de la sol·licitud en format pdf)

2/ Contracte de treball de la/les persona/es treballadora/ores per a qui se sol·licita l’ajut

3/ Resolució sobre el reconeixement d'alta. Comunicat d'alta de la Seguretat Social de la persona treballadora per a qui es demana l'ajut: informe de dades per a la cotització de treballadors/ores per compte d'altri

4/ Nòmines corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud de la/les persona/es treballadora/ores per a qui es demana l’ajut.

5/ Relació nominal de Treballadors (abans l'antic TC2). Documents de cotització corresponents als mesos anteriors a la sol·licitud de la/les persona/es treballadora/ores per a qui es demana l'ajut.

6/ Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA) on consten les dades bancàries de l'empresa sol·licitant, si escau

7/ Justificant de l'ingrés de les nòmines de la persona/es per la/les que es demana l'ajut.

8/ Document de pròrroga, ajornament moratòria o qualsevol condició especial en relació amb els deutes tributaris i/o de seguretat social, si es cau.

9/Declaració responsable de les retribucions dels òrgans de direcció o administració; només per a sol·licituds de subvenció superiors a 10.000 euros.

Podeu consultar les bases reguladores d’aquests ajuts a l’Ordre TSF/65/2018, d’11 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 15 de juny de 2018.