• Serveis associats: Ingesol EPEL

Després d’anys d’experiència i de formació constant, els equips docents de les llars d’infants municipals han consensuat un model d’educador/a que acompanya de manera respectuosa, conscient i on el protagonista és l’infant.

Es respecten els diferents ritmes dels infants, les seves preferències i interessos i se’ls permet prendre aquelles decisions ajustades al seu nivell maduratiu. L’infant esdevé un ser capaç en qui les educadores confien afavorint així l’autonomia, la seguretat i l’autoestima de cada nen i nena.

 Com atenem i acollim a les famílies també és un aspecte fonamental, així com el rol de l’educador/a en la distribució dels espais, la tria de materials i la manera disposar-los a l’abast dels infants.

L’educador/a ha de tenir un seguit de qualitats i valors humans que possibilitin una actitud afectiva, propera, acollidora, receptiva i respectuosa vers els infants, les famílies i els companys i companyes.

L’adult es converteix en un model que transmet valors personals, socials i culturals, per tant, ha de ser conscient i respectuós amb la diversitat de realitats personals, socials i culturals i cuidar en tot moment els missatges que dona tant als infants com a les seves famílies.

Alhora, ha de ser un/a professional amb competències per treballar en equip, compartir idees i punts de vista diferents i aportar noves propostes que ajudin a fer créixer el projecte educatiu de la llar d’infants.

Un altre pilar és la formació permanent de l’equip, mitjançant la participació en cursos, seminaris, jornades i intercanviant experiències, analitzant bibliografia especialitzada i portant a terme processos d’innovació permanent al propi centre.

Durant tot el curs, i en especial, en les darreres setmanes, l’equip educatiu es prepara pel lliurament de les històries de vida dels infants del curs 2023-2024.

Així, les famílies rebran un document que recull la valoració dels processos i l’evolució dels infants que cada educador/a ha anat elaborant individualment. Aquests documents s’elaboren pels infants de 1 a 2 i de 2 a 3 anys i són un relat acompanyat de fotografies significatives on s’expliquen els processos i les fites més destacades que l’infant ha assolit durant el curs, a més a més d’anècdotes personals de cadascun d’ells o elles.

En el cas de l’estança de nadons, els documents que es lliuren a les famílies contenen fotografies i apunts de l’evolució de l’infant junt amb un resum del desenvolupament motriu observat basat en els estudis d’Emmi Pikler.