En aquest apartat hi trobareu tota la informació relacionada amb les diferents convocatòries de subvencions i ajuts adreçats a les entitats esportives del municipi, esportistes i empreses organitzadores d'esdeveniments esportius.

Subvencions en matèria esportiva Ajuntament de Cambrils:

El 6 de novembre de 2020 la JGL va aprovar les Bases Reguladores de Subvencions en matèria Esportiva, que fixen el criteris i regulen el procediment per a la concessió d’aquestes ajudes del Departament d’Esports.
Les bases contemplen cinc programes de subvencions per finançar les activitats esportives i els esdeveniments esportius que es realitzin a Cambrils i que porten a terme les entitats esportives, els centres educatius i entitats vinculades i persones físiques o jurídiques, a més de donar suport a la participació en competicions d’àmbit internacional.

PROGRAMES DE SUBVENCIONS

Es contemplen 5 programes de subvencions:

PROGRAMA-A. Subvencions a les entitats esportives de la ciutat, per al desenvolupament de les seves activitats ordinàries amb l’objectiu de promoure, potenciar i diversificar la pràctica de l’activitat esportiva en la ciutat.

A.1- Promoció esport base (fins a 18 anys)
A. 2- Promoció esport (adults – majors de 18 anys)
A.3- Suport d’ activitats de celebració d’ aniversaris significatiu.

PROGRAMA-B. Subvencions per al escolar foment i promoció de l’esport, adreçada als centres educatius sostinguts amb fons públics d’educació infantil, primària i secundària, així com d’educació especial i les AFA's, associacions esportives escolars i seccions esportives escolars sense ànim de lucre amb domicili social a la ciutat de Cambrils i vinculades als centres educatius esmentats.

PROGRAMA-C. Subvencions destinades a organitzar i desenvolupar esdeveniments esportius a la ciutat.

C.1. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius amb impacte econòmic i turístic per la ciutat.

C.2. Subvencions per a l’organització d’esdeveniments esportius puntuals relacionats amb les activitats físiques i de l’esport.

PROGRAMA-D Participació d’esportistes i equips amateurs en competicions d’àmbit internacional.

PROGRAMA-E. Esportistes individuals amb llicència esportiva vigent.

Podran ser beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions, entitats sense ànim de lucre, altres persones jurídiques i persones físiques, centres escolars i entitats vinculades que proposin organitzar i executar activitats esportives, esdeveniments esportius a Cambrils, participar en competicions internacionals i que reuneixin els requisits i condicions que s’estableixen en aquestes bases i en les corresponents convocatòries.

 

Les sol·licituds les hauran de presentar les entitats i/o interessats/es a travès de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils https://seu.cambrils.cat, tràmit genèric, adjuntant els formularis degudament signats electrònicament o signats i segellats pel president/a, interessat/da o representant legal en cas de menors.

BASES SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA AJUNTAMENT DE CAMBRILS

PROGRAMA A - CONVOCATÒRIA ENTITATS 2023 - TERMINI TANCAT 

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA A ENTITATS 20223

FORMULARI JUSTIFICACIÓ PROGRAMA A ENTITATS 2023

RESOLUCIÓ ATORGAMENT PROGRAMA A.1 - A.2. - A.3 2023

 

PROGRAMA B - CONVOCATÒRIA ESPORT ESCOLAR - FORA TERMINI

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA B ESPORT ESCOLAR

FORMULARI JUSTIFICACIÓ PROGRAMA B ESPORT ESCOLAR

RESOLUCIÓ ATORGAMENT PROGRAMA B

PROGRAMA C - CONVOCATÒRIA  ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023 - TERMINI TANCAT

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA C ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023

FORMULARI JUSTIFICACIÓ PROGRAMA C ESDEVENIMENTS ESPORTIUS 2023

RESOLUCIÓ ATORGAMENT PROGRAMA C 2023

 

PROGRAMA D - CONVOCATÒRIA INTERNACIONAL - FORA TERMINI

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA D INTERNACIONAL

FORMULARI JUSTIFICACIÓ PROGRAMA D INTERNACIONAL

RESOLUCIÓ ATORGAMENT PROGRAMA D

 

PROGRAMA E - CONVOCATÒRIA ESPORTISTES INDIVIDUALS 2023 - TERMINI OBERT DEL 9/06/23 A 30/11/23

FORMULARI SOL·LICITUD PROGRAMA E ESPORTISTES INDIVIDUALS 2023

FORMULARI JUSTIFICACIÓ PROGRAMA E ESPORTISTES INDIVIDUALS 2023

RESOLUCIÓ ATORGAMENT PROGRAMA E 2023

 
DOCUMENTS GENÈRICS:

GUIA PRÀCTICA PER JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA

FORMULARI D'ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS EN MATÈRIA ESPORTIVA (PROGRAMES A-B-C-D-E)

MODEL TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA