Projecte d'infraestructures tecnològiques per a la digitalització i la mobilitat orientades a llocs de treball de nova generació

Nom del projecte: infraestructures tecnològiques per a la digitalització i la mobilitat orientades a llocs de treball de nova generació.

Objectiu: reforçar les infraestructures digitals de l'ajuntament i dotar al personal públic de mitjans tecnològics (ordinadors portàtils) que permetin obtenir una millor eficiència, permetre el treball no presencial o en mobilitat i ajudin a la implementació d'una cultura moderna, digital i innovadora del servei públic.

Component i Inversió: C11.I3

Pressupost de les actuacions: 239.130,94 €

Estat: en execució

Finançament: 100% (239.130,94 €) a càrrec del «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.  Component 11 i Inversió 3 del PRTR. Gestionat pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.

Logos del Ministeri de Política Territorial i Govern d'Espanya. Pla de Recuperació, Transformació i Resilència. Unió Europea - fons Next Generation