Modificat de la memòria valorada per a la construcció d'un pas al barranc del Regueral per donar continuïtat al c/Colom i c/Monestir de Scala Dei

Des de l’endegament del Barranc del Regueral i la urbanització dels carrers adjacents, la trama urbana s’interromp sobtadament en aquest punt, generant la necessitat pels veïns d’anar a passar pel c/ Monestir de Poblet, carregant innecessariament aquest carrer de vehicles i vianants.

Per tal de facilitar l’accés als veïns d’aquesta zona la Junta de Govern Local, de 26 d’octubre de 2012, va aprovar la “Memòria valorada per a la construcció d’un pas al Barranc de Regueral per donar continuïtat entre el c/ Colom i el c/ Scala Dei”.

En aquesta memòria es proposa construir una pas apte per vehicles i vianants a base de calaixos de formigó prefabricat de 2 m d’alt i 4 m d’ample que permetin la continuïtat de la trama viària entre els c/ Monestir de Scala Dei i c/ Cristòfor Colom, deixant unes voreres de 2,20 m i una calçada de 9 m d’ample.