Presidència delegada: Enric Daza Micol

Dia i hora de les sessions ordinàries: Setmanal. Dilluns a les9:00 hores

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular: Carlos Caballero Villanueva
Suplent: Jose A. García Cantón
ERC-AM (1) Titular: Alejandro García Muñoz
Suplent: Neus Cárdenas Morell
PSC-CP (1) Titular: Enrique Arce Peñacoba
Suplent: Gemma Balañá Ferré
JxC-CM (1) Titular: Enric Daza Micol
Suplent: Laura Mellau Bueno
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga


Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

URBANISME
-Serveis tècnics d’urbanisme
-Obres majors, menors i comunicacions prèvies d’iniciativa privada
-Ocupació de la via pública d’activitats i establiments
-Inspecció d’obres i d’ocupació de la via pública.

-POUM – Planejament general municipal i programa d’actuació urbanística municipal
-Planejament derivat i gestió urbanística: plans parcials, plans de millora urbana, plans especials, polígons d’actuació, projectes d’urbanització, reparcel·lacions, parcel·lacions, juntes de compensació i cooperació, expropiacions.
-Expedients de protecció de la legalitat urbanística i sancionadors.
-Ordres d’execució pel manteniment de les condicions dels edificis, construccions, instal·lacions i terrenys.
-Rehabilitació d’habitatges
-Béns protegits
-Informes relatius al planejament d’àmbit supramunicipal (plans directors, plans territorials...) o dels municipis veïns.
-Informes relatius a infraestructures d’àmbit general: projectes i expropiacions

ACTIVITATS
-Llicències i comunicacions d’obres que tenen per finalitat l’exercici d’activitats econòmiques.
-Informes previs a l’exercici d’activitats econòmiques.
-Llicències ambientals.
-Llicències d’obertura.
-Altres llicències, comunicacions i declaracions responsables que legitimen l’exercici d’activitats econòmiques.
-Requeriments i inspeccions a activitats econòmiques en funcionament.
-Expedients sancionadors a activitats econòmiques en funcionament.
-Ordenances reguladores relatives al règim jurídic o funcionament d’activitats econòmiques.

OBRA PÚBLICA
-Projectes d’obra pública.
-Direcció d’obra pública.
-Seguiment i informes de projectes d’altres administracions públiques a Cambrils.
-Projectes d’estalvi energètic.
-PAES
-Projectes d’Smart City