Presidència delegada: Gemma Balañá Ferré

Dia i hora de les sessions ordinàries: Quinzenal. Dilluns a les 12:30 h.

Composició: 7 membres inclosa la presidència delegada.

NMC (1) Titular:M. Del Mar España Gil
Suplent:Natàlia Pleguezuelos Berlanga
ERC-AM (1) Titular: Neus Cárdenas Morell
Suplent: Alejandro García Muñoz
PSC-CP (1) Titular:Gemma Balañà Ferré
Suplent:Enrique Arce Peñacoba
JxC-CM (1) Titular:Teresa Recasens Simó
Suplent: Enric Daza Micol
PP (1) Titular: Patricia de Miguel Ladreda
Suplent: D. Paul Chatelain Lucena
VOX (1) Titular: Ricard Montero Meca
Suplent: P. Isabel Segarra Clemente
CEPC-C (1): Jordi Barberà Argilaga

Sistema de representació: Vot ponderat. Cada membre representarà el número de vots que el seu grup municipal té al Ple

Atribucions:

ORGANITZACIÓ

-Estructura de la funció pública local i del personal laboral
-Oferta d’ocupació
-Processos de selecció de personal
-Formació
-Mobilitat, provisió de llocs i carrera administrativa
-Vacances, llicències i permisos
-Situacions administratives i laborals
-Règim retributiu
-Activitat sindical
-Règim disciplinari
-Jornada de treball i incompatibilitats
-Atur
-Jubilacions
-Adquisició i pèrdua de la condició de personal funcionari i laboral
-Relació de llocs de treball
-Responsabilitat patrimonial
-Padró d’habitants
-Protecció de Dades
-Desenvolupament i execució reglamentària en matèria organitzativa
-Processos electorals
-Òrgans col·legiats JGL, JGL pública i Ple
-Instruccions internes funcionament administratiu òrgans col·legiats
-Instruccions internes registre administratiu
-Comissions administració electrònica, transparència, seguretat de la informació, antifrau, protecció dades, comissions d’estudi i en general totes aquelles altres específiques que requereixin intervenció jurídica
-Assessorament jurídic i revisió jurídica dels expedients
-Elaboració i gestió de les notificacions


SALUT
-Protecció de la salut pública: inspeccions activitats, prevenció de legionel·la, control de la qualitat de l’aigua de l’aixeta
-Autoritzacions sanitàries
-Registre municipal d’establiments d’alimentació minoristes d’alimentació i altres registres municipals en la matèria.
-Bases i resolució de subvencions
-Promoció i campanyes en matèria de salut pública


IGUALTAT

-Polítiques d’igualtat: promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i prevenció de les violències contra les dones
-Servei d’informació i assessorament a dones.

INCLUSIÓ
-Polítiques d’inclusió: Oficina tècnica d’inclusió i cohesió social per a l’atenció de les persones en situació i en risc d’exclusió social.