En el Ple ordinari del dia 30 de maig de 2017 es va aprovar l’inici del procediment per deixar sense efecte el Reglament regulador del registre municipal d’unions estables de parelles de fet de Cambrils  que implicarà la seva  supressió ja que ja ha entrat en funcionament el Registre de parelles estables de Catalunya.

El termini per presentar al·legacions a l’acord acaba el dia 7 d’agost de 2017.

Un cop el Registre municipal deixi d’estar en funcionament S’INFORMA a qui en pugui resultar afectat:

1.El registre de la Generalitat no hereta les inscripcions practicades en els  registres municipals i per tant, les parelles que vulguin seguir constant com a tals en un registre públic, caldrà que tramitin de nou la seva inscripció en el registre de Catalunya.

Podran aportar un certificat del registre de Cambrils si volen que en el de Catalunya consti que amb anterioritat ja s’havien inscrit en un registre municipal.

2. A partir de la seva supressió ja no es podran practicar tampoc baixes en el registre. Cas que una parella estigui inscrita i vulgui fer constar la seva baixa, a partir d’aquell moment  caldrà que faci la corresponent manifestació davant d’un Notari aportant el certificat de la inscripció que consta en el Registre municipal.

3. Qui estigui interessat en tramitar la inscripció en el Registre de parelles estables de Catalunya de Generalitat  ho pot consultar a la seu electrònic a la seu electrònica del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.


Cambrils, 12 de juliol de 2017