Està previst que les proves es realitzin durant el mes de maig

  • Categoritzat com: Comunicació

Més d’un centenar de persones han presentat sol·licitud per entrar a formar part de la convocatòria de selecció, mitjançant concurs amb proves teòric-pràctiques, d’una borsa de treball d’auxiliar administratiu, classificades en l’escala d’administració general, subescala auxiliar, grup C, subgrup C2, als efectes de possibles nomenaments de funcionaris interins o contractacions de personal temporal d’aquesta categoria.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és poder cobrir les necessitats laborals que es puguin produir a l’Ajuntament.  El procés de selecció es va obrir el passat 16 de març i fins el dilluns 4 d’abril.

Una prova teòrica i pràctica i l’avaluació dels mèrits al·legats serviran per puntuar als aspirants

L’examen consistirà en una prova teòric/pràctica. La primera prova consistirà en respondre per escrit un qüestionari, en català, de 25 preguntes amb respostes alternatives sobre el contingut del temari d’aquesta convocatòria. Els aspirants tindran 25 minuts per respondre. La segona prova serà una pràctica d’informàtica en llengua catalana, que consistirà en el tractament de textos Word per a Windows i el desenvolupament d’un full de càlcul en Excel per a Windows.

Finalment, tindrà lloc la fase de concurs en què es valoraran els mèrits, al·legats i acreditats documentalment pels aspirants.