Ramon Llobet: “Presentem el pressupost de l’estabilitat”. Mercè Dalmau: “Farem inversió, sí, sempre i quan les gestions que tenim endegades es tradueixin en ingressos extraordinaris".

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i el regidor d’Hisenda i Personal, Ramon Llobet, han presentat avui al mati, en roda de premsa, el pressupost municipal per a l’exercici 2014, que després de setmanes de treball coordinat amb les regidories ha permès configurar un pressupost que ascendeix a 43.021.617€ i, que s’aprovarà abans d’acabar l’any.

Els comptes municipals per al futur exercici, segons Llobet, representen una estabilització de l’economia del Consistori, motiu pel qual ha dit que si l’any passat es van presentar uns pressupostos realistes, aquest any, a més de ser realistes, es presenta el “pressupost de l’estabilitat”. 

D’aquesta manera, Dalmau i Llobet han afirmat que s’han acabat els ajustos, els acomiadaments i les mesures dràstiques aplicades en els darrers exercicis i, per tant, a partir d’aquest 2014 s’entra en una etapa de consolidació i estabilitat pressupostària que ha de convertir-se en plataforma per a créixer de nou.

La previsió d’ingressos, realista i prudent, un any més

Després de la introducció, Llobet ha informat de l’augment que experimenta el capítol d’ingressos directes, provinent especialment de l'IBI, que si bé enguany no s’ha augmentat, aquest increment es deu a la feina que s'ha fet des de Cadastre per revisar alguns tipus mal aplicats i que ara s'han regularitzat.  Referent als ingressos indirectes, aquests es redueixen en 200.000 euros ja que es pren com a referència la quantitat ingressada en el darrer exercici.

Més enllà del capítol 1 i 2 d’ingressos, l’apartat que més creix és el de Taxes i Altres Ingressos, concretament en 3.4M€, degut principalment a l’ingrés que tindrà l’Ajuntament provinent de la zona blava, de la devolució de l’IVA cobrat per SECOMSA en anteriors exercicis i de la provisió d’un aval, entre d’altres.

A més, hi haurà petites variacions a l’alça que vindran motivades per l’ingrés de la taxa turística i l’augment de cànons a ingressar, del Pavelló i el bar del Camp de futbol.

Les regidories podran mantenir els nivells de despesa

En quan a les despeses, el regidor d’Hisenda  ha destacat que en línies generals es mantenen les quantitats a cada regidoria, si bé és cert que algunes d’elles reflectiran les decisions i compromisos adoptats al llarg del 2013, així com alguns canvis d’aplicació de partides o ingressos extraordinaris.

Per posar exemples, la partida d’Alcaldia s’ha vist rebaixada per la supressió de l’EPE Cambrils Audiovisual; a Ensenyament, tot i la cancel·lació de l’acord amb la UNED, s’han creat noves partides destinades a menjadors escolars, a ajudes d’activitats extraescolars i subvencions a la reutilització de llibres; a Esports i Festes, mentre el departament de Festes manté els crèdits, a Esports s’augmenta la transferència a l’IMEC per cobrir l’increment de despesa en subministraments i posar en marxa reformes i manteniments.

Com en els casos abans esmentats, d’altres regidories també veuen alterada la seva partida per motius aliens al funcionament habitual, com pot ser Governació, que tot i mantenir la despesa, el total pressupostat s’incrementa en 1M€ degut a la transferència que farà a APARCAM perquè ara és l’Ajuntament qui ingressa la recaptació de la zona blava.

DESPESA CORRENT PER ORGÀNICA

2014

2013

PERSONAL

14.107.268,03

14.628.465,62

ALCALDIA

284.980,00

419.833,20

ADMINISTRACIO GENERAL

826.110,00

376.592,00

ENSENYAMENT

1.138.661,87

1.192.287,87

PROMOCIÓ ECONÒMICA

246.612,00

246.612,00

ESPORTS I FESTES

1.086.898,72

831.956,00

GOVERNACIÓ

1.521.769,98

528.411,61

BENESTAR SOCIAL, SALUT I FAMÍLIA

1.129.781,48

1.118.242,05

PLANIFICACIÓ DE CIUTAT I CULTURA

553.539,99

460.189,99

SERVEIS, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT

9.844.650,00

9.485.685,83

RELACIONS CÍVIQUES I JOVENTUT

315.250,00

383.750,00

URBANISME

57.100,00

57.100,00

TURISME

1.050.228,47

825.228,47

HISENDA

2.597.151,48

2.518.389,99

34.760.002,02

33.072.744,63

Despesa corrent presuspostada de l’Ajuntament de Cambrils 2014 i 2013

D’altres regidories que també tenen canvis substancials són Cultura i Planificació de Ciutat, que dota les partides dels Premis Vila de Cambrils, així com partides per a redacció de projectes d’obra, que van condicionats l’ingrés final efectiu.

També Serveis, Espai Públic i Medi Ambient veu incrementada la dotació pressupostària en 360.000eur, que van destinats a l’augment del cost dels subministraments que l’Ajuntament té contractats, a una millora en la conservació de parcs i jardins i , també, a la millora de la neteja viària i la recollida d’orgànica.

Les darreres regidories compromeses per canvis són Relacions Cíviques i Joventut, que tot i augmentar en termes globals, com enguany no assumeix la despesa del Carretera i Manta i s’ha interioritzat el SAL (Servei d’Assessorament Laboral) veu disminuïda la seva partida. Així mateix, Turisme, tot i congelar pressupost, com rep la imputació de l’ingrés de la taxa turística, veu incrementada la partida.

L’IMEC incrementa aportació per cobrir manteniments i submistraments

El pressupost de l’Ajuntament també inclou les transferències als organismes autònoms – Patronats i Instituts – sent la tònica general el manteniment de les aportacions de l’exercici anterior, excepte en el cas del Patronat de Turisme i l’IMEC, pels motius que s’han explicat anteriorment.

 

TRANSFERÈNCIA PATRONATS

2014

2013

PATRONAT DE MÚSICA

451.000,00

451.000,00

PATRONAT MUSEU D'HISTÒRIA

128.024,99

135.783,69

PATRONAT DE TURISME

720.045,17

495.045,17

INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS

828.020,72

573.000,00

 

2.127.090,88

1.654.828,86

Pressupost dels organismes autònoms de l’Ajuntament de Cambrils 2014

Ramon Llobet: “El problema és la despesa financera”

En la compareixença, el regidor d’Hisenda ha volgut deixar clar que el pressupost que s’aprova permet - sense incrementar la pressió fiscal – cobrir les despeses del dia a dia (despesa corrent), així com assumir l’increment importantíssim de despesa financera, que és el llast del pressupost.

En concret, Llobet ha apuntat que aquest 2014, l’Ajuntament haurà de fer front a 7.8 milons d’euros en amortitzacions i interessos, quan a l’any 2011 tan sols s’havien de pagar 3.3 milions d’euros. En aquest punt, l’alcaldessa ha explicat que sens dubte, la gestió realitzada i les decisions adoptades són les que han permès reconduir la dinàmica negativa i entrar en el període de l’estabilitat.

L’interventor confirma el canvi de tendència

Alcaldessa i regidor, a part d’explicar les partides pressupostàries i la motivació del nou pressupost, també han explicat que el mateix Interventor General en el seu informe, diu que “aquest pressupost confirma el canvi de tendència iniciada en l’anterior exercici, en el sentit de ser realista en la previsió dels ingressos corrents i que les despeses corrents s’adaptin a aquests ingressos.

Així mateix, a banda d’informar favorablement sobre el pressupost, el document confirma i avala que els ingressos extraordinaris i no recurrents pressupostats no serviran per finançar despesa recurrent. A més de destacar que la realització d’algunes despeses i inversions programades va condicionada a la consecució prèvia dels ingressos.