Els centres oferiran un màxim de 5 places per espai en horari de 9 a 13 hores i sense servei de menjador. No s’obriran els grups de 0-1 anys perquè són especialment vulnerables a causa de la immaduresa del seu sistema immunitari. Es prioritzaran les sol·licituds de reincorporació dels infants amb progenitors que hagin de realitzar treball presencial.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació
 • Serveis associats: Educació Ingesol EPEL

Les llars d’infants municipals Maria Dolors Medina i La Galereta reobriran del 15 de juny al 31 d’agost en horari de 9 a 13 hores i sense oferir servei de menjador, amb les condicions d’higiene i seguretat establertes per les autoritats sanitàries per acollir infants que ja estaven matriculats en en data 12 de març i que compleixin els requisits per tornar.

Les llars acolliran un màxim de 5 infants per aula i, per tant, l’oferta serà de 30 places per cadascuna de les dues llars d’infants. D’acord amb les instruccions del Departament d’Educació, no s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat.

En cas de tenir més sol·licituds que places per les limitacions dels espais i ràtios, es prioritzarà la reincorporació dels infants amb progenitors que hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar o no es puguin acollir a altres mesures de conciliació de la vida laboral i familiar.

Aquests dies les llars ja estan treballant en les mesures d’adequació dels espais i reorganització dels centres per complir totes les mesures de prevenció sanitàries i d’higiene.

Requisits per a la reincorporació

Es podran reincorporar els infants matriculats en data 12 de març que no presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós; que no siguin o hagin estat positius per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies anteriors, que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors, i que tinguin el calendari vacunal al dia.

Criteris de puntuació

En cas de tenir més demanda del nombre màxim que la llar pot acollir es puntuaran les sol·licituds en funció dels següents criteris:

Criteris Generals:

- 50 punts quan els dos progenitors* treballen presencialment sense possibilitat de flexibilització d’horari.

- 30 punts quan un dels progenitors treballa presencialment i l’altre teletreballa, ambdós sense possibilitat de flexibilització d’horari.

- 20 punts quan els dos progenitors teletreballen sense possibilitat de flexibilització.

Criteris Complementaris:

- 30 punts famílies de tram 1.

- 25 punts famílies de tram 2.

- 20 punts famílies de tram 3.

- 15 punts famílies de tram 4.

- 10 punts famílies de tram 5.

- 5 punts famílies de tram 6.

Si després d’establir la puntuació hi hagués més demanda de les places possibles, 30, i en cas d’empat, es realitzaria un sorteig per establir l’ordre d’accés. Es contempla també la possibilitat de mantenir en llista d’espera els alumnes que no puguin accedir a la llar durant aquest període, entre el 15 de juny i el 31 d’agost.

Quotes

Es reajustaran les quotes d’escolarització a l’horari de servei prestat, ja que els preus estan aprovats per a un servei de 6 hores i ara es prestarà un servei de 4 hores. Per tant, en funció del tram al qual estigui acollit la família, quedarien de la següent manera:

TRAMS

Preu

09-13h

1

2

3

4

5

6

33,33 €

53,33 €

73,33 €

93,33 €

113,33

133,33


El mes de juny, com que es començarà el servei a meitat de mes, es cobrarà la meitat de la quota establerta per al servei de 4 hores.

Calendari

El calendari del procés de tornada a la llar s’estableix en les següents dates:

  • De l’1 al 4 de juny, presentació per correu electrònic de les sol·licituds (certificats d’empresa i declaracions responsables dels progenitors sobre l’estat de salut dels seus infants segons model del Departament d’Educació).

  • Divendres 5 de juny, valoració de les sol·licituds rebudes i publicació del llistat provisional de puntuació.

  • Dilluns 8 de juny, presentació de reclamacions.

  • Dimarts 9 de juny, sorteig de sol·licituds empatades en puntuació.

  • Dimecres 10 de juny, publicació del llistat d’admesos i llista d’espera.

  • Dilluns 15 de juny, inici escolarització.