Les sol·licituds es poden presentar del 13 al 22 de maig telemàticament i del 19 al 22, amb cita prèvia, a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o al centre escollit en primera opció. L’oficina obrirà del 19 al 22 atenent només amb cita prèvia en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 18:30 hores. Les persones interessades poden demanar cita prèvia a l’OME o als centres educatius per per telèfon o correu electrònic.

 • Categoritzat com: Comunicació Educació
 • Serveis associats: Educació

El termini per a les preinscripcions per educació infantil, primària i secundària (ESO) als centres educatius de Cambrils s’obre avui dimecres, 13 de maig. En total s’oferten 369 places per al segon cicle d’infantil i primària (3-12 anys) i 278 places per a ESO (12-16 anys) a tot el municipi.

Les sol·licituds es poden presentar del 13 al 22 de maig telemàticament i del 19 al 22 presencialment amb cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o al centre escollit en primera opció.

L’oficina de Cambrils, situada a l’avinguda Horta de Santa Maria, 14, obrirà del 19 al 22 de maig atenent només amb cita prèvia en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 18:30 hores.

Les persones interessades poden demanar cita prèvia a l’OME per telèfon o correu electrònic o també als centres educatius pels mateixos canals. Es pot demanar cita o realitzar consultes trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 de les 9 a les 14 hores, o enviant un correu electrònic a ome@cambrils.org.

Un cop finalitzat aquest període de preinscripcions, les matrícules es podran formalitzar del 13 al 17 de juliol per a infantil, primària i ESO. La matrícula es formalitzarà directament al centre on s’hagi obtingut plaça, mitjançant cita prèvia o bé alternativament per una confirmació de matrícula i l'enviament de la documentació necessària a través d'un correu electrònic a la bústia oficial del centre.

Documentació que cal aportar si la preinscripció es fa presencial

Pel que fa a la documentació general que s’haurà de portar tant en fotocòpia com en el seu document original és:

 • DNI, NIE o altres documents d’identitat del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet

 • El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

Pel que fa a la documentació per acreditar el compliment dels criteris de baremació al·legats, també cal presentar l’original i la fotocòpia de:

 • Germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen. El centre farà la comprovació.

 • Proximitat del domicili. DNI/NIE de la persona sol·licitant. Només quan el domicili familiar no coincideix amb el del DNI o NIE, caldrà aportar el certificat o volant de convivència de l’alumne/a on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 • Proximitat del lloc de treball. Contracte laboral o un certificat emès a l’efecte per l’empresa.

 • Renda anual de la unitat familiar. Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica per renda garantida de ciutadania (RGC).

 • Discapacitat de lalumne, pare, mare, tutor/a o germans. Targeta acreditativa o certificat oficial de disminució de la persona que al·legui aquesta condició (Departament de Benestar Social i Família).

 • Família nombrosa o monoparental. Carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Calendari de dates rellevants

Les dates en què sortirà publicada informació rellevant del procés de preinscripció –oferta, número de sorteig, llistes de baremació i alumnes admesos- són les següents:

 • Publicació de llistes provisionals de puntuació: 29 de maig

 • Sorteig número desempat: 9 de juny

 • Publicació de llistes definitives de puntuació: 11 de juny

 • Oferta definitiva de places: 6 de juliol

 • Publicació de llistes definitives d’admesos: 7 de juliol

Totes les llistes publicades es podran consultar a la web de l’OME i a les webs dels centres educatius.

Mapa escolar

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres àrees de proximitat per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària (3-12 anys) i en dues àrees per a ensenyaments d’ESO (12-16 anys).

Per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària:

 • Centres assignats a l’Àrea 1:

  • Institut Escola Joan Ardèvol

  • Escola La Bòbila

  • Escola Marinada

  • Col·legi Vidal i Barraquer

 • Centre assignat a l’Àrea 2:

  • Escola Cambrils

 • Centres assignats a l’Àrea 3:

  • Escola Guillem Fortuny

  • Escola Mas Clariana

Per a ensenyaments d’ESO:

 • Centres assignats a l’Àrea 1:

  • Institut Cambrils

  • Institut Ramon Berenguer IV

  • Col·legi Vidal i Barraquer

  • Institut Escola Joan Ardèvol

 • Centre assignat a l’Àrea 2:

  • Institut La Mar de la Frau

Podeu consultar els carrers assignats a cada àrea, a la web.:

https://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/ome/preinscripcio-curs-2020-2021/arees-d-influencia

Pel que fa als ensenyaments de 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) i ensenyaments post-obligatoris, no hi ha divisió en àrees d’influència (una única àrea de proximitat per tot el municipi).

Més informació a l’OME

Les persones interessades poden consultar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME). L’horari d’atenció, exclusivament amb cita prèvia, des del 19 al 22 de maig serà de 9 a 14 hores i de 16 a 18:30 hores.

Es pot demanar cita o realitzar consultes trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 de les 9 a les 14 hores, o enviant un correu electrònic a ome@cambrils.org.

També es poden realitzar consultes a través del correu ome@cambrils.org o consultar la informació publicada al web municipal:

https://www.cambrils.cat/ensenyament/ensenyament/ome/preinscripcio-curs-2020-2021/informacio-general

Les preinscripcions havien de començar el dia 4 de març però es van ajornar amb motiu de la situació excepcional provocada pel coronavirus.