S’ha obert la convocatòria de tres ajudes de concurrència pública per obres d’arranjament d’habitatges

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Ingesol EPEL

L’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils dona suport en la tramitació de les tres subvencions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial que ha convocat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Totes les ajudes són de concurrència pública no competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària i s’han de tramitar de forma telemàtica a través del portal de tràmits http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes.

Les persones que ho necessitin podran demanar suport telefònic agafant cita prèvia al telèfon 977129001 Ext 1 o a través del web  https://citaprevia.gestorn.com/Cambrils.

Per una banda, s’ha obert una convocatòria de subvencions per obres d’arranjament en interior d’habitatges per millorar i afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans al seu domicili. Per l’altra, s’ha obert una línia de préstecs a comunitats de propietaris per finançar inversions de rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat. La tercera subvenció és per obres destinades a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat o fomentar la conservació i la millora en la seguretat i accessibilitat.

Subvencions obertes i terminis

Subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans
Termini: del 7 de juliol al 18 de setembre de 2020

Són subvencions d’obres d’arranjament de l’interior dels habitatges destinades a millorar i afavorir la mobilitat i l’autonomia de les persones grans al seu domicili.

Per poder sol·licitar aquestes subvencions és necessari formar part d’una unitat de convivència en la que algun dels seus membres tingui 65 anys o més, a qui les obres beneficiïn directament i que tingui fixat el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament sempre que no tingui prou autonomia per a realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat, entre altres; o tingui reconeguda una discapacitat del 33% o més, o una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pugui acreditar algun grau de dependència. A més, els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o llogatera de l’habitatge i no pot tenir, ni ella ni cap dels membres de la unitat de convivència, cap altre habitatge en propietat a Catalunya.

La sol·licitud haurà d’acompanyar-se de diversos documents: el contracte de lloguer; l’autorització del propietari de l’habitatge per a la realització de les obres; fotografies en color sobre l’estat de l’habitatge i els elements objecte d’arranjament; i, el pressupost de les obres a realitzar (que no podrà superar en cap cas el màxim de 5.000 €, IVA inclòs)

La quantia màxima de la subvenció  serà de 3.000 € per habitatge.

Posteriorment s’hauran d’aportar més documents tant a l’inici com a la finalització de les obres.

El pagament de l’import de la subvenció concedida es tramita una vegada l’òrgan concedent ha comprovat la justificació adequada de les despeses un cop acabades les obres, a través dels imports de les factures i els rebuts presentats.

Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis d’habitatges
Termini: del 7 de juliol fins al 15 de novembre de 2020

És una línia de finançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en col·laboració amb l’Institut Català de Finances (ICF) destinades a finançar inversions en rehabilitació, eficiència energètica i accessibilitat que facin les comunitats de propietaris, que respondran del crèdit concedit i disposaran dels diners abans de començar les obres.

Es tracta de préstecs concedits a un 2% d’interès fix i a retornar en un màxim de 15 anys, la qual cosa facilita l’assumpció de les quotes mensuals resultants pels veïns i veïnes. Cada persona propietària només serà responsable de la seva quota de propietat davant la comunitat, i aquesta davant l’ICF.

Per a poder accedir aquests préstecs, les comunitats de propietaris han d’acreditar un índex de morositat igual o inferior al 5%, podent valorar molt excepcionalment operacions per a comunitats de propietaris de fins a un 8% de morositat.

Amb caràcter general, l’import màxim del préstec serà d’un mínim de 30.000 euros pel conjunt de la comunitat de propietaris i un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Les sol·licituds es tramitaran a través del formulari exposat a la pàgina de l’Institut Català de Finances (www.icf.cat), al qual també s’hi pot accedir des del portal de tràmits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Aquests préstecs són compatibles amb les subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, si el crèdit se sol·licita abans i, simultàniament o amb posterioritat, la subvenció.

Subvencions per al foment de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial
Termini: del 7 de juliol fins al 18 de setembre de 2020

Se subvencionaran les obres destinades a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat (que millorin l’envolupat tèrmic, la instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables, entre altres), així com aquelles obres destinades a fomentar la conservació i la millora en la seguretat i accessibilitat (relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica, entre altres).

Per poder accedir  a aquestes subvencions, els edificis han de disposar obligatòriament i amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia de les obres a realitzar i que aniran entre els 3.000 i els 6.000 euros per habitatge.

En cas que una comunitat de propietaris demani el préstec i la subvenció, l’import de la subvenció serà reduït en un 50% del total que es pugui concedir i s’abonarà directament a l’ICF per amortitzar part del préstec, reduint-se d’aquesta manera la quota mensual que hauran de pagar els propietaris de cada habitatge que conforma la comunitat.