Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins el dia 12 de desembre. El projecte inclou 76 trams i el pressupost per l’execució de les obres és de 82.721 euros.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals

El Departament de Serveis i Medi Ambient de l’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació un projecte de reparació del paviment de la calçada de diferents carrers del municipi que s’han malmès pel pas del temps i altres causes com l’arbrat o el soterrament de serveis. Les empreses interessades poden consultar els plecs de clàusules al perfil del contractant.

El regidor de Serveis, Josep Lluís Abella, ha afirmat que el departament segueix treballant a peu de carrer per millorar la imatge de Cambrils i prendre mesures que beneficiaran a tots els cambrilencs perquè el projecte inclou 76 trams de carrers repartits per tots els barris del municipi.

Els trams de paviment degradats s’hauran de tallar i demolir, estabilitzar la base i sanejar de les arrels si és el cas, tornar a pavimentar amb una base de tot-u, reg d’imprimació i aglomerat asfàltic. Finalment, quan sigui necessari, es col·locaran a la nova rasant els marcs i tapes dels serveis existents a la calçada i es pintarà la senyalització horitzontal.

El contractista haurà de presentar un pla d’execució de les obres, que s’hauran de portar a terme en un termini de 30 dies com a màxim. El pressupost per l’execució de les obres és de 82.721 euros i per l’estudi de seguretat i salut de 1.583 euros.