La liquidació demostra que es treballa amb números realistes i una bona política de la despesa. El govern municipal espera poder dedicar part d’aquest romanent de tresoreria a mesures per fer front a la crisi sanitària.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda Urbanisme

L’Ajuntament de Cambrils i els seus organismes han tancat el pressupost del 2019 amb un superàvit de 5,99 milions d’euros. El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha donat compte de les liquidacions en el Ple municipal, celebrat avui dilluns dia 27 d’abril de manera telemàtica.

El govern municipal està a l’espera que el govern d’Espanya flexibilitzi la regla de la despesa, com han demanat els Ajuntament en reiterades ocasions, per poder destinar part d’aquest superàvit a les diferents accions i mesures per fer front a la crisi de la Covid-19.

Per aquest motiu, des del primer moment es va crear una Comissió Econòmica per tal de valorar i estudiar els efectes econòmics de la pandèmia en l’àmbit pressupostari i fiscal. En aquest sentit, ja s’han pres diverses mesures en l’àmbit econòmic per minimitzar l’impacte fiscal, amb ampliacions i flexibilitzacions dels terminis de pagament, amb la finalitat de donar facilitats als contribuents.

Les dades del pressupost

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que seguint la tendència dels darrers exercicis, els resultats de les diferents magnituds pressupostàries de les liquidacions de l’exercici 2019 són molt positius. «Les dades de la liquidació demostren que els pressupostos que anualment es confeccionen són ajustats a la realitat i que s’està fent una política de la despesa encertada», ha afirmat.

Seguint amb la inèrcia del passat mandat, l’àrea d’hisenda està fent un control més exhaustiu de la despesa, per tal d’optimitzar els recursos, en exercici de la responsabilitat que li pertoca.

 

MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES CONSOLIDADES AJUNTAMENT, OOAA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

ROMANENT DE
TRESORERIA

ESTALVI NET

NIVELL DE
DEUTE

RATI
ENDEUTAMENT

TRESORERIA
31/12/2019

AJUNTAMENT

5.800.865

6.764.351

7.046.728

18.375.140

41%

11.729.437

OA MUSEU

31.147

81.100

31.528

0

0%

126.576

OA TURISME

74.172

498.258,

267.418

0

0%

312.423

OA MÚSICA

84.527

191.337

84.556

0

0%

194.878

TOTALS

5.990.713

9.956.637

7.430.231

18.375.140

 

12.363.316

 

El resultat pressupostari de l’Ajuntament és positiu en 5.800.000 euros. El romanent de tresoreria és de 6.764.351,46 euros, superior en més de 2 milions d’euros que l’exercici anterior, i el més elevat dels darrers 10 anys.

El percentatge d’execució del pressupost d’ingressos respecte les previsions definitives ha estat del 90,45 % i el percentatge de cobrament és del 92,40 %.

Els ingressos corrents assoleixen les previsions en situar-se en un 99,43 % dels ingressos previstos.

INGRESSOS CORRENTS

 

INGRESSOS CORRENTS PREVISTOS (CAP. 1 a 5)

44.933.541

DRETS RECONEGUTS A 31/12/19 (CAP. 1 a 5)

44.675.492

% EXECUCIÓ

99%


Les despeses s’han executat en un 82,80 % respecte a les previsions.

DESPESES CORRENTS

 

DESPESES CORRENTS PREVISTES (CAP. 1 a 5)

42.104.246

OBLIGACIONS RECONEGUDES A 31/12/19 (CAP. 1 a 5)

36.592.999

% EXECUCIÓ

86


Per la seva banda, les despeses corrents continuen en un línia de contenció pressupostària i una execució del 86,91%. S’ha consolidat un ajust en les despeses que permet obtenir any rere any més ingressos que despeses, i poder destinar la diferència a executar inversions prioritàries per la ciutat.

Els fons de tresoreria són superiors al 2018 amb més de dos milions d’euros. Els Organismes Autònoms també presenten un resultat pressupostari superior a l’exercici 2018, amb uns indicadors positius. La ràtio d’endeutament es redueix respecte l’any anterior en un 10,77 %, i se situa en un 41,13%.

Els locals comercials del barri antic podran ser més baixos

El Ple també ha servit per aprovar definitivament la modificació del POUM que regula les condicions mínimes dels locals comercials i dificulta la dinamització econòmica del barri antic. En concret, es disminuirà l’alçada mínima dels locals comercials, de serveis personals, oficines i tallers artesanals de la zona 1 i es modificaran les condicions mínimes dels bars, restaurants i restaurants-bar en matèria de ràtio de serveis higiènics i càlcul de l’aforament i l’ocupació.

El POUM actualment fixa en 2,5 l’alçada mínima dels espais destinats a permanència habitual de treballadors o oberts al públic. Aquesta alçada mínima impossibilita que alguns locals ubicats a la zona 1 (principalment al barri antic) puguin donar cabuda a qualsevol tipus d’activitat comercial i altres activitats de poca incidència ambiental. El problema és que les edificacions antigues provenen principalment d’habitatges unifamiliars, on la planta baixa estava destinada a magatzem de l’activitat agrícola al nucli antic de la vila o a magatzem de l’activitat pesquera al nucli de la platja.

Amb aquesta modificació, es permetrà obrir locals comercials, oficines i tallers artesanals en edificis de menys alçada si són anteriors a l’entrada en vigència del POUM 21. En aquests casos l’alçada mínima podrà ser entre 2,1 i 2,3 metres en funció dels metres quadrats i els usos dels diferents espais. La disminució d’alçada es podrà justificar per l’alçada del local abans de qualsevol obra o intervenció, les necessitats d’intervenció de reforç estructurals i altres intervencions que siguin necessàries per a donar compliment a la normativa sectorial com ara ’aïllament acústic.

Altres temes del Ple

Altres temes que també han passat pel Ple són l’expedient de modificació de crèdit de 184.752 euros finançats amb fons de contingència per actuacions relacionades amb el temporal Glòria i l’encàrrec de gestió de les llars d’infants municipals La Galereta i Maria Dolors Medina de l’Ajuntament de Cambrils a l’entitat pública empresarial Ingesol.

Finalment, s’ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament a la campanya #ThoEstasPerdent per promoure la presència de l’esport femení als mitjans audiovisuals i convertir-lo en un contingut d’interès i capaç d’atraure l’audiència, trencar estereotips i tòpics i normalitzar els rols de les dones en la pràctica esportiva.