L’estimació contempla les mesures econòmiques que s’han pres fins ara pel que fa als impostos directes i taxes i la caiguda d’impostos indirectes vinculats a la construcció

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

L’Ajuntament de Cambrils estima que tindrà una davallada de d’ingressos municipals per impostos i taxes de 4.918.672 euros com a conseqüència de les mesures extraordinàries aprovades per fer front a la Covid-19. El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha detallat avui els números de la previsió que s’ha fet de l’afectació de la pandèmia sobre el pressupost municipal i ha afirmat que caldrà fer ajustos d’ingressos i despeses per equilibrar-lo.

En l’impost sobre béns immobles es preveu una reducció de 520.000 euros i en la plusvàlua de 687.000. Els impostos indirectes, i en concret l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres la previsió és d’una davallada de 643.000 euros i en les taxes la xifra s’aproxima als 3 milions d’euros.

PREVISIÓ PERDUA INGRESSOS COVID 19

cap 1

Impostos Directes

1.273.312,00

cap 2

Impostos Indirectes

643.626,52

cap 3

Taxes i Preus públics

2.954.000,80

cap 5

Altres ingressos

47.732,83

TOTAL

 

 

4.918.672,14


Aquest càlcul de la reducció dels ingressos contempla les mesures econòmiques que s’han pres fins al moment. Però cal tenir en compte que també s’està treballant en altres mesures que ajudin a les famílies i a l’activitat empresarial de Cambrils a alleugerir l’impacte d’aquesta situació.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que l’Ajuntament està a l’espera que l’Estat autoritzi que el destí del superàvit sigui per a atendre les despeses motivades per la Covid-19, ja que en aquest moment només s’hi pot destinar un 20% que en el cas de Cambrils es tradueix en 328.000 euros. «Cal una flexibilització per tal aprofitar el superàvit per a atendre les necessitats econòmiques motivades per la pandèmia”, ha afirmat el regidor.

«Una de les apostes de l’Ajuntament és reactivar l’economia local ràpidament, i això vol dir que un cop s’aixequi el confinament tots hem de remar en el mateix sentit i sumar esforços», ha conclòs.