Les empreses o persones emprenedores poden aconseguir subvencions de fins a un màxim de 2.000 euros. Les ajudes s’adrecen a titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils durant els anys 2019, 2020 i 2021.

  • Categoritzat com: Comunicació Promoció Econòmica

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils, a través del servei Cambrils Emprèn, ha obert la tercera convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria local “Suma i Sumem 2019-2021” per finançar projectes que impulsin l’activitat econòmica amb l’objectiu de fomentar l’ocupació, l’emprenedoria, l’empresa i el cooperativisme.

La principal novetat de la nova convocatòria és l’ampliació fins a 2.050 euros del topall al que poden accedir les empreses i les persones emprenedores sol·licitants, que ara poden anar sumant en la mesura que compleixin els criteris que es recullen a les bases.  El pressupost establert per a aquesta acció és de 50.000 euros cada dos anys.

Les ajudes s’adrecen a persones titulars de noves activitats econòmiques o noves delegacions que s’implantin a Cambrils durant els anys 2019, 2010 i 2021 que reuneixen els requisits definits en alguna de les línies d’impuls. Les sol·licituds es poden presentar segons model normalitzat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania o a la seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils. Per poder demanar les ajudes cal d’acreditar un mínim d’un any natural de permanència ininterrompuda de l’activitat.

La nova convocatòria Suma i Sumem suposa l’ampliació de l’import final subvencionat, que passa de 1.650 a 2.050 euros, i dota amb 400 euros la línia 1, de creació de projectes empresarials.

 

Les 10 línies d’ajuts

* LÍNIA 1:  Impuls a l’emprenedoria. Import ajut: 400 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021. És a dir, a totes les persones físiques i/o jurídiques amb limitació de responsabilitat que es donin d’alta d’activitats i al règim de la seguretat social que correspongui entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2021.

* LÍNIA 2:  Impuls a les persones emprenedores joves.  Import ajut: 150 € / 300 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 i que siguin menors de 31 anys en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

Per a les persones emprenedores que aquest projecte sigui la seva primera ocupació en el món laboral, la subvenció per aquesta línia es multiplicarà per dos.

* LÍNIA 3:  Impuls a dones emprenedores. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a aquelles titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 que siguin dones.

* LÍNIA 4:  Impuls a persones emprenedores aturades de llarga durada. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 que portin més de 12 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

* LÍNIA 5:  Impuls a persones emprenedores aturades majors de 45 anys. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 majors de 45 anys i que portin més de 6 mesos inscrits a l’OTG com a demandants d’ocupació en el moment d’iniciar l’activitat econòmica.

* LÍNIA 6:  impuls a les persones amb especials dificultats. Import ajut: 150 €

  • Aquest ajut està destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin al municipi de Cambrils  durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021 amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

* LÍNIA 7:  Impuls de l’activitat econòmica en zones específiques d’interès especial.

Import ajut: 150 €

Aquest ajut està destinat a titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que s’ubiquin en algun dels barris següents, escollits  en base a que es considera que requereixen d’una atenció prioritària ateses les seves ràtios d’implantació comercial i/o les seves característiques socioeconòmiqes:. Barri Antic de la Vila, . Eixample Vila, Eixample Platja

*LÍNIA 8:  Impuls a la reobertura de locals tancats. Import ajut: 300 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que s’ubiquin en algun local del municipi de Cambrils que porti, com a mínim, 1 any desocupat, ja sigui perquè anteriorment havia estat ocupat per una altra activitat econòmica (*) o perquè estava destinat a magatzem o buit. (*)Aquest ajut només es concedirà en el cas que s’hagi de tramitar una nova llicència d’obertura d’establiment i s’hagi efectuat el pagament  de la corresponent taxa municipal.

*LÍNIA 9:  Impuls a la contractació de persones treballadores empadronades al municipi de Cambrils. Import ajut: 150 € / 300 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que contractin com a mínim 1 persona com a treballador/a en règim de personal assalariat, sempre que reuneixi els següents requisits:

. que el treballador/a estigui empadronat/ada en el municipi de Cambrils amb un mínim d’un any d’antiguitat en relació a la data inicial del seu contracte

. que la durada mínima del contracte, comptabilitzant, si s’escau, les corresponents pròrrogues, sigui d’1 any

Una empresa podrà rebre subvenció per a dos treballadors com a màxim.

*LÍNIA 10:  Impuls a l’emprenedoria social i/o cooperativisme 150 €

Aquest ajut estarà destinat a aquells titulars de noves activitats econòmiques que s’implantin a Cambrils durant els exercicis de 2019, 2020 i 2021, i que promoguin projectes empresarials amb vessant social i/o adoptin la forma de cooperativa.