Les sol·licituds es poden presentar presencialment o telemàticament des del 5 de setembre fins el 3 d’octubre. Les subvencions, amb un import màxim de 150 euros per alumne, estan destinades a famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

  • Categoritzat com: Comunicació

El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Cambrils ha obert la convocatòria per subvencionar llibres i material escolar per alumnat matriculat a centres educatius del municipi en fase d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO). Les persones interessades poden presentar les sol·licituds a partir del 5 de setembre i fins el 3 d’octubre. L’import màxim per alumne és de 150 euros.

L’Ajuntament ha previst una dotació total de 50.824,62 euros per ajudar a pares, mares i tutors legals d’alumnes que es troben en situació de vulnerabilitat i que reuneixen els requisits generals i específics que detallen les bases. Així, a més de tenir escolaritzat l’alumne al municipi, els ingressos per unitat familiar no poden superar determinats llindars. Les bases de la convocatòria es poden consultar en aquest enllaç.

Per poder accedir a la convocatòria serà imprescindible presentar les factures originals de la despesa realitzada en concepte de llibres i material escolar pel curs 2022-2023. Han d’estar degudament signades i segellades, i hi ha de constar el nom i cognoms del sol·licitant i el nom de l’alumne beneficiari.

L’any passat es van beneficiar d’aquest ajut 509 persones amb una dotació econòmica individual màxima de 150 euros per beneficiari.

Les sol·licituds es poden presentar de forma presencial a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) demanant cita prèvia al telèfon 977 794 579 o per internet a https://citaprevia.gestorn.com/cambrils. Si el tràmit es vol fer de forma telemàtica, es pot demanar suport al telèfon 977 794 557 de 8.00 a 20.00 o bé a suportoac@cambrils.cat. És important adjuntar i signar tota la documentació que requereixen les bases.