Les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins el 28 d’agost La durada de la concessió serà de 10 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de 5 anys més

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

L’Ajuntament de Cambrils ha tret a licitació el condicionament i posterior explotació de l’activitat del bar del Parc del Pinaret. El bar i espais complementaris tenen una superfície total de 113,46 m2.

Les persones interessades poden presentar les seves ofertes fins el 28 d’agost i poden consultar les clàusules administratives, la memòria valorada pel condicionament i els plànols a l’espai perfil del contractant del web de l’Ajuntament.

La durada de la concessió serà de 10 anys i es podrà prorrogar anualment, per acord exprés de les parts, fins a un màxim de 5 anys més. El cànon de la concessió és de 3.851,49 euros anuals, millorable a l’alça, i el seu pagament es farà per anualitats avançades. Ateses les inversions a portar a terme pel concessionari, s’estableix un període de carència (exempció de pagament del cànon) de les tres primeres anualitats de la concessió.

L’execució dels treballs de condicionament i el subministrament de l’equipament de l’espai per la seva posada en funcionament anirà a càrrec de l’empresa concessionària. Les actuacions a realitzar es detallen a la “Memòria valorada pel condicionament del bar al Parc del Pinaret” elaborada pels serveis tècnics municipals, el setembre de 2016. Es calcula que la inversió necessària per la posada en marxa del bar és de 34.882,86 euros (IVA inclòs).

S’estableix un termini màxim de 6 mesos per a la finalització de les obres i la posada en marxa de l’activitat. La direcció de les obres serà a càrrec de l’adjudicatari i la supervisió es farà pel tècnic municipal.