S’han obert dues convocatòries per crear d’una borsa i cobrir places adscrites al departament d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 21 de juliol de manera telemàtica.

  • Categoritzat com: Comunicació Educació Ocupació
  • Serveis associats: Educació

El Departament d’Educació i Polítiques Actives d’Ocupació de l’Ajuntament de Cambrils ha publicat les bases per crear una borsa de selecció de professorat pel Centre de Formació d’Adults Rosa dels Vents i pels Programes de Formació i Inserció (PFI) en la modalitat de Transició al Treball (PTT).

Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 21 de juliol de manera telemàtica. En cas de dubte, l’Ajuntament disposa d’un servei de suport en la tramitació electrònica a través del telèfon 977 79 45 57 (de dilluns a divendres en horari ininterromput de 8 a 20h).

Per una banda, la borsa de treball de professorat del Centre de Formació Rosa dels Vents servirà per cobrir necessitats temporals, incidències i baixes de la plantilla, així com places vacants o substitucions de les següents especialitats: àmbit social, àmbit científic i tecnològic, àmbit de la comunicació, àmbit de la comunicació (llengua anglesa) i mestre. Aquestes places estan assimilades al grup A, subgrups A1/ A2, i el sistema de selecció serà el concurs de mèrits. Totes les persones inscrites que compleixin les condicions s’ordenaran segons bàrem i entraran a formar part d’aquesta borsa de treball.

A més de les condicions exigides en les bases generals, les persones candidates hauran de complir diferents requisits en funció de l’especialitat a la qual vulguin optar. Aquests requisits, les funcions i el sistema de valoració dels mèrits pel concurs es poden consultar a les bases específiques. A la seu electrònica també s’hi poden trobar els diferents models de sol·licitud.

Per altra banda, l’Ajuntament necessita professorat pels Programes de Transició al Treball d’Auxiliar de Vivers i Jardins i d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic. Les places,  assimilades al grup A, subgrup A1, són laborals temporals i es cobriran mitjançant  concurs-oposició. Les persones seleccionades desenvoluparan tasques de docència i tutoria que es detallen a les bases específiques.

A més de les condicions exigides en les bases generals, les persones candidates hauran d’estar en possessió de la Llicenciatura/Grau en Pedagogia o de la Llicenciatura/Grau en Psicopedagogia + CAP o Màster en formació de professorat o Llicenciatura/Grau en Psicologia + CAP o Màster en formació del professorat. També hauran d’acreditar el nivell de suficiència de català o equivalent.

Les diferents proves i els continguts del procés de selecció es poden consultar a les bases. El candidat o la candidata que obtingui la puntuació més alta, un cop sumades les corresponents fases, serà proposat o proposada pel tribunal seleccionador a l’ens convocant per a la seva contractació. La resta de candidats i candidates que hagin superat el procés selectiu constituiran una borsa de treball que servirà per cobrir les necessitats de personal no permanent per a llocs de treball de característiques similars mentre aquesta continuï vigent.