Les actuacions s’han portat a terme a la zona de pins de l’av. Diputació, la rotonda de la Vuitena Avinguda i una vorera del carrer Joan Rebull

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Medi Ambient i Serveis Generals

El Departament de Serveis de l’Ajuntament de Cambrils ha reparat diferents trams de paviments de la zona de Llevant del municipi. Concretament, les actuacions s’ha portat a terme a tres punts que estaven considerablement deteriorats i en mal estat: la zona de pins de l’avinguda Diputació, la rotonda de la Vuitena Avinguda i una vorera de la zona de contenidors del carrer Joan Rebull.

Les obres, adjudicades a l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, han tingut un cost de 34.928,00 EUR (més IVA).

Avinguda Diputació

Per una banda, al tram de l’avinguda Diputació amb el carrer Estrasburg les arrels dels pins havien deteriorat el paviment asfàltic i la vorera, l’alçada del número 140. En aquest punt, també hi havia un problema d’evacuació d’aigües pluvials a causa del poc desnivell.

Les obres han consistit en la demolició del paviment, les voreres i els escocells, i tornar a asfaltar la superfície de trànsit sobre solera de formigó de 20 cm amb malla electrosoldada per tal d’impedir que les arrels puguin aixecar de nou el paviment.

A més, s’ha format la rigola per conduir el desguàs de les aigües de pluja d’una manera més eficient, els guals per vehicles en zones d’accés a aparcaments, i les rampes i guals adaptats per vianants. També s’han construït escocells de grans dimensions amb terra vegetal amb l’objectiu que els pins plantats puguin respirar millor i no aixequin el paviment. Finalment, s’ha pintat la senyalització horitzontal.

Vuitena Avinguda

Per altra banda, a la rotonda de la Vuitena Avinguda, el creixement de les arrels del pi també havia malmès el paviment asfàltic. Després de la demolició del paviment asfàltic, les voreres i el muret de la rotonda, s’ha ampliat la rotonda per corregir els desnivells del paviment asfàltic provocades per les arrels del pi, s’ha pavimentat el tram de vorera i s’ha pintat la senyalització horitzontal.

Carrer Joan Rebull

La tercera actuació s’ha portat a terme a la zona de contenidors de superfície del carrer Joan Rebull 36, on no hi havia vorera pavimentada des d’on llençar la brossa. S’ha construït una plataforma de formigó i s’ha pintat la senyalització horitzontal.