El 17 de juny s’acaba el termini per presentar sol·licituds per concórrer al procés de selecció

  • Categoritzat com: Comunicació Seguretat ciutadana Policia Local
  • Serveis associats: Policia

L’Ajuntament de Cambrils ha obert una convocatòria mitjançant oposició lliure per cobrir 6 places de funcionari de carrera d’agent de la Policia Local i crear una nova borsa d’interins per cobrir places de reforç de properes temporades turístiques o altres necessitats que puguin sorgir.

Les bases específiques del procés de selecció, la guia d’estudi, el model de sol·licitud i la declaració jurada es poden consultar al web oficial de la Policia Local de Cambrils (www.cambrils.org/policia) o també des d’aquest enllaç. A les bases hi ha tota la informació sobre els requisits, les fases i les proves que hauran de realitzar les persones aspirants.

Les sol·licituds es poden presentar fins el 17 de juny de manera presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o de manera telemàtica a través de la Seu electrònica. A més d’emplenar el model de sol·licitud, cal pagar la taxa d’inscripció i adjuntar la còpia autèntica del DNI, de la titulació exigida, dels permisos de conduir classe A2 i B, i del nivell C de català, així com la declaració signada de compromís de portar armes segons model inserit a la seu electrònica.

El procés de selecció tindrà tres fases: oposició, formació i pràctiques. L’oposició inclourà tres proves selectives, obligatòries i eliminatòries. Les persones que no puguin acreditar el nivell de suficiència de català (C1) o superior hauran de fer una prova de nivell. La primera prova de l’oposició consistirà en una qüestionari tipus test basat en la guia d’estudi, un test psicotècnic i un cas pràctic. La segona seran uns exercicis físics que inclouran circuit d’agilitat, pressió sobre banc, cursa de llançadora i prova de natació. Finalment, es realitzarà una prova d’adequació psicoprofessional i una entrevista personal.