La incorporació d’aquesta figura permetrà portar a terme nous programes previstos al Pla Municipal de Joventut. El sistema de selecció serà un concurs-oposició amb prova pràctica. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 28 d’agost.

  • Categoritzat com: Comunicació Joventut

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils ha convocat un concurs-oposició amb prova pràctica per poder disposar d’una borsa de dinamitzadors i dinamitzadores juvenils per a la contractació de personal laboral temporal. Les bases específiques que regiran el procés de selecció ja estan publicades a la seu electrònica de l’Ajuntament. Les persones interessades tenen temps de presentar les seves sol·licituds fins el proper 28 d’agost.

El perfil de dinamitzador o dinamitzadora juvenil és una figura bàsica i imprescindible en un Departament de Joventut de les característiques del de Cambrils per tal d’engegar tots aquells programes nous previstos al Pla Municipal de Joventut de Cambrils 2017-2020 on la dinamització és cabdal.

Alguna de les accions contemplades al pla que no es podrien portar a terme sense aquesta figura són el ‘Programa de dinamització a l’Institut’, ‘Alternatives’, ‘Programem’, ‘Ja us ho fareu’ o ‘Cambrils pensa en jove’.

Els candidats i candidates hauran d’estar en possessió de la titulació de batxillerat, FPII o CFGS en serveis socioculturals i a la comunitat o equivalent i tenir un nivell de suficiència de català (certificat C). Els que no puguin acreditar documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superar una prova específica.

El procés de selecció constarà de la fase d’oposició i la fase de concurs. En la primera fase els i les aspirants hauran de fer un exercici teòric-pràctic eliminatori que consistirà en dos supòsits pràctics (un per escrit i l’altre oral) relacionats amb les funcions i els quatre punts del temari. En la segona fase es valoraran els mèrits de les persones que hagin superat la prova. Tal com es detalla a les bases, es puntuarà el treball realitzat en administracions públiques i empreses privades; els cursos, jornades, seminaris, postgraus i mestratges que tinguin relació directa amb la plaça, les titulacions universitàries i el certificat de coneixements de llenguatge administratiu de català.

Finalitzat el procés de selecció s’elaborarà una llista de candidats per rigorós ordre de puntuació, que seguirà per a la contractació de personal a mesura que vagin sorgint les necessitats. La borsa tindrà una vigència de 3 anys sempre i quan no es realitzi un nou procés selectiu.

Les funcions dels dinamitzadors i dinamitzadores juvenils són:

  • Tasques socioeducatives en els espais de referència juvenil del municipi, amb prioritat per l’Ateneu Juvenil
  • Atenció directa i personal als usuaris joves de l’Ateneu Juvenil en l’espai de consulta i treball del Servei d’Informació Juvenil, en el Lloc de Trobada i en les sales amb usos específics (espais coworking, espais de cessió, sala de concerts i bucs musicals)
  • Dinamització d’espais juvenils amb propostes de serveis i activitat, promovent l’opinió, participació i, en la mesura del possible, autogestió juvenil
  • Primera atenció de joves a l’Ateneu Juvenil quan presenten demandes d’informació o orientació inespecífiques, amb l’objectiu de detectar necessitats, aportar recursos disponibles, connectar amb serveis d’orientació municipal sobre habitatge, ocupació, ensenyament i salut per a la possible derivació.
  • Presència periòdica (setmanal) en espais de referència juvenil del municipi per mantenir vius i estables llaços d’interlocució amb col·lectius i grups de joves informals.
  • Detecció de grups o col·lectius juvenils amb problemàtiques específiques
  • Dinamització dels grups de treball generats o afavorits pel PMJC per a projectes participatius (col·lectiu, coordinadora, DO Jove i l’estudiantada).
  • Tasques de producció i programació d’activitats lúdiques, culturals i artístiques del PMJC.
  • Execució i dinamització de programes relacionats amb la dinamització de l’Ateneu Juvenil, la participació i la programació d’activitats.