Les sol·licituds es poden presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament fins el 14 de juny

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes Cultura i Festes
  • Serveis associats: Festes Cultura

L'Ajuntament de Cambrils ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils. Les persones i entitats interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament fins el dia 14 de juny. Les peticions s’hauran de formular mitjançant els impresos normalitzats que es facilitaran des de l’OAC o que es poden descarregar des de la pàgina web de l’Ajuntament i hauran d’anar acompanyats de la documentació corresponent.

Les finalitats d’aquestes subvencions són millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic

i el sector privat; donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local; estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívicocultural; promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu; possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu de la ciutat, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals o bé programes d’activitats específiques o extraordinàries. Cal tenir en compte que per sol·licitar la subvenció del 2018 ha d’estar aprovada la justificació del 2017.

Podeu consultar els criteris per a la valoració de les sol·licituds i altres informacions a  les bases reguladores.