Les sol·licituds es poden presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania fins el 13 de maig

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a entitats i/o particulars que duguin a terme activitats culturals i festives a Cambrils que complementin i/o supleixin la competència municipal.

Les persones i associacions interessades en aquests ajuts econòmics poden presentar les seves sol·licituds al Registre d’Entrada de l’Ajuntament fins el dia 13 de maig. Les peticions s’hauran de presentar en model normalitzat i hauran d’anar acompanyades de la documentació corresponent. Podeu trobar tota la informació de la convocatòria clicant aquí.

Els objectius de les subvencions són millorar la cohesió social de la ciutat, promovent el teixit associatiu i afavorint la cooperació entre el sector públic i el sector privat; donar suport a entitats, grups o particulars que treballen en el camp cultural i festiu potenciant serveis d’interès general per a la col·lectivitat que continguin els atribuïts a la competència local; estimular i fomentar el moviment associatiu com a dinamitzador de l’activitat cultural i festiva, donant suport als grups de ciutadans que fan una tasca cívicocultural; promoure la creació de noves formes de participació i d’incidència social en l’àmbit cultural i festiu; possibilitar el creixement cultural, quantitatiu i qualitatiu, de la ciutat, i donar suport a les programacions estables amb tradició cultural i festiva del municipi.

Els ajuts econòmics aniran destinats a programes anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i habituals o bé programes d’activitats específiques o extraordinàries. Cal tenir en compte que per sol·licitar la subvenció del 2019 ha d’estar aprovada la justificació del 2018. Podeu consultar els criteris per a la valoració de les sol·licituds i altres informacions a  les bases reguladores.

Tramitació electrònica

La Llei estableix l'obligació de determinats col·lectius, entre ells les persones jurídiques, professionals de col·legiació obligatòria, entitats sense personalitat jurídica i empleats públics, de relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

Per tant, a partir d’ara és obligatori efectuar les trameses electrònicament a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cambrils a través d’aquest enllaç al tràmit, ja que l’OAC no acceptarà documentació en suport paper al registre d’entrada d’aquests col·lectius.