Són una plaça de tècnic de l’àmbit econòmic i una altra d’oficial de 1a de manteniment d’instal·lacions esportives. Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins el 24 de juliol.

  • Categoritzat com: Comunicació

L’Ajuntament de Cambrils ha obert dos processos de selecció per a la provisió, mitjançant concurs oposició lliure, d’una plaça de tècnic superior de l’àmbit econòmic i una altra d’oficial de 1a de manteniment d’instal·lacions esportives. Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 24 de juliol.

La plaça de tècnic superior de l’àmbit econòmic, assimilada al grup A, subgrup A1,  és laboral temporal mitjançant la modalitat de contracte de durada determinada – contracte de relleu a temps parcial (75% jornada) per cobrir un contracte de jubilació parcial.

La durada màxima d’aquesta contractació serà fins el 7/6/2021 o fins que concorri alguna de les causes previstes a l’art. 24 del Decret 214/90 de 30 de juliol. Les funcions, els requisits, les fases del procés i el temari es poden consultar a les bases específiques d’aquesta plaça.

Per altra banda, la plaça d’oficial de primera és adscrita al Departament d’Esports, assimilada al grup C, subgrup C2. També es tracta d’una plaça laboral temporal mitjançant la modalitat de contracte de durada determinada – contracte de relleu a temps parcial (75% jornada) per cobrir un contracte de jubilació parcial. En aquest cas, la jornada de treball serà de dilluns a diumenge segons el torn rotatiu de treball.

La durada màxima d’aquesta contractació serà fins el 24/2/2022 o fins que concorri alguna de les causes previstes a l’art. 24 del Decret 214/90 de 30 de juliol. Les funcions, els requisits, les fases del procés i el temari es poden consultar a les bases específiques d’aquesta plaça.

En ambdós casos, a part de la titulació requerida, per concórrer al procés de selecció cal trobar-se inscrit a l’atur o tenir subscrit un contracte de durada determinada amb l’Ajuntament. El model de sol·licitud es troba a la seu electrònica.