Mercè Dalmau afirma que les ordenances pel 2015 segueixen la tònica de l’acció de govern: rigor i responsabilitat. Es crea una nova bonificació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) per fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació. S’introdueixen canvis en les altes i baixes de les taxes d’escombraries i de guals per evitar el pagament de l’any sencer en alguns supòsits.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda

L’Ajuntament de Cambrils congela els impostos i taxes per a l’exercici del 2015. Es manté en el 0,76% el tipus de gravamen de l’Impost de Béns Immobles (IBI), no es modifiquen els coeficients de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i tampoc no varien les tarifes de l’Impost sobre Vehicles de tracció mecànica ni la taxa de recollida d’escombraries.

L’alcaldessa de Cambrils, Mercè Dalmau, i el regidor delegat de l’àrea de Serveis Interns, Dani Milan, que fins ara havia assumit la cartera d’Hisenda interinament, han presentat avui la proposta de modificació de les ordenances fiscals que passarà pel Ple demà dimarts. L’alcaldessa ha afirmat que les ordenances es basen en el rigor i la responsabilitat i ha posat de relleu l’esforç per no incrementar cap impost i la creació de noves bonificacions per contribuir en el foment de l’ocupació i de l’activitat econòmica. “Hem ajustat els pressupostos als ingressos des del començament, amb l’objectiu de redreçar la situació econòmica de l’Ajuntament”, ha afirmat.

A continuació, el regidor Milan ha detallat les principals modificacions. La més destacada, com ha avançat l’alcaldessa, és la que inclou l’ordenança 5 de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Per una banda, es redueix un 5% el tipus de gravamen sobre les obres, passant del 3,95 al 3,75%. I per l’altra es crea una bonificació potestativa d’un 30% de quota de l’impost per actuacions que siguin declarades d’especial interès per afavorir la recuperació econòmica. Per acollir-s’hi s’han de complir uns requisits, com el d’incrementar la plantilla un 10% o més entre l’exercici anterior a la sol·licitud de la llicència i el precedent. També ha disminuït un 3,35% el mòdul basic a efectes del càlcul del pressupost de l’ICIO per ajustar-lo als preus de mercat actuals Aquest mòdul ha passat de 476,76 euros per metre quadrat a 460,75.

També són importants els canvis en les altes i baixes de les taxes d’escombraries i de guals per evitar que s’hagi de pagar l’any sencer en alguns supòsits. La taxa de recollida d’escombraries de locals amb activitat són anuals es podrà sol·licitar la devolució de la part que no s’hagi exercit en dos supòsits: quan l’alta per inici d’activitat o la baixa per cessament definitiu no coincideixi amb l’any natural. En el cas dels guals i reserves d’estacionament, només es pagarà la meitat de la taxa en les altes a partir del segon semestre. A més, també es crea una nova tarifa per a mòduls de venda de material pirotècnic o els contenidors de recollida selectiva de qualsevol fracció.    

Una altra novetat destacada és la bonificació del 50% en l’IBI per als immobles destinats a habitatges en els quals s’hi hagin instal·lat de manera voluntària sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric provinents del sòl. En aquesta mateixa línia, s’incrementa del 50 al 75% la bonificació de l’impost de circulació per vehicles respectuosos amb el medi ambient.

També s’introdueix una exempció en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana en el cas de transmissions realitzades amb motiu de la dació en pagament d’habitatge habitual del deutor hipotecari.

Per altra banda, es redueixen les tarifes corresponents al dipòsit de vehicles. La baixada és gradual en funció del nombre de setmanes, per facilitar la retirada a persones amb menys recursos, ja que de vegades el cost impedeix la retirada del vehicle.

Pel que fa a les taxes d’estacionament de vehicles a determinades zones de la via pública, es redueix en un 25% la targeta d’abonament per vehicles industrials d’empreses i autònoms, que passa de 350 euros per vehicle a l’any a 262,50 euros. 

Finalment, s’ha derogat una ordenança aprovada per a l’exercici del 2011, perquè segons la sentència Tribunal de Justícia de la Unió Europea els Ajuntaments només podran cobrar taxes municipals per l’ús privatiu o aprofitament especial del domini públic municipal, en raó de l’explotació de serveis de telefonia mòbil, a les operadores de les xarxes de telecomunicacions titulars d’instal·lacions, però no a les operadores que no siguin titulars d’aquestes xarxes.