El document es pot consultar al tauler d'edictes que es troba al Hall de l'Ajuntament de Cambrils i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

  • Categoritzat com: Comunicació

El Ple de l’ Ajuntament en sessió extraordinària celebrada el 29 de gener de 2021, ha resolt les al·legacions presentades i ha aprovat definitivament el pressupost. En conseqüència, considerant aprovat definitivament el Pressupost General de l’exercici 2021, es publica un resum a nivell de capítols, juntament amb la plantilla de personal i resta de documentació, de conformitat amb el que disposa l’art. 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

El pressupost està exposat i es pot consultar al tauler d'edictes que es troba al Hall de l'Ajuntament de Cambrils i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 3/2/2021 (enllaç https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210203&anyp=2021&num=839&v=i)