El pla contempla un total de 76 accions que s’aniran desenvolupant fins el 2022. El conjunt de mesures s’ha adoptat en base als resultats de la diagnosi de gènere que va analitzar la realitat del municipi.

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Igualtat

El Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i home de Cambrils 2018-2022 va ser aprovat per unanimitat en l’últim Ple de l’Ajuntament de Cambrils, celebrat el passat 25 de maig. El pla, amb una vigència de 4 anys, estableix l’acció municipal destinada a assolir la igualtat real entre dones i homes en l’àmbit municipal.

El document contempla un conjunt ordenat de mesures, adoptades després dels resultats de la diagnosis de gènere que va analitzar la realitat del municipi amb mirada de gènere, tendents a assolir progressivament la igualtat en drets i d’oportunitats entre dones i homes, i a eliminar la discriminació per raó de gènere, incidint en la base social i estructural d’aquesta greu problemàtica social.

Aquest pla fixa els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les pràctiques transversals que s’hauran d’adoptar, des de l’acció municipal, per a la seva consecució, així com l’establiment dels sistemes eficaços de seguiment i avaluació del mateix, donant compliment al compromís polític i als marcs legals vigents que estableixen i regulen els mecanismes i els recursos, per fer efectiu el dret a la igualtat i la no- discriminació per raó de sexe, en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

El Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 2018-2022 s’estructura, en 8 àmbits d’actuació: Salut i serveis socials; Àmbit educatiu i escolar; Àmbit domèstic i treball reproductiu; Àmbit socioeconòmic i accés al món laboral; Urbanisme, mobilitat i seguretat ciutadana; Temps lliure i activitats esportives; Àmbit associatiu i participació pública i Violència de gènere.

El pla contempla un total de 76 accions que s’aniran desenvolupant a curt, mig i llarg termini. La ciutadania pot consultar el documents que integren el pla a través del següent enllaç: http://www.cambrils.cat/igualtat/politiques-d-igualtat/pla-d-igualtat-d-oportunitats-entre-dones-i-homes