Les terrasses, els comerços i botigues, les guinguetes de platja, les parades del mercat ambulant i les empreses constructores es podran instal·lar gratuïtament fins a final d’any. L’objectiu de la mesura, acordada per unanimitat, és pal·liar els efectes de la pandèmia sobre l’activitat comercial i industrial.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Hisenda
  • Serveis associats: Ingesol EPEL

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui per unanimitat l’exempció del pagament de les taxes d’ocupació de via pública i de la quota de l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors (ICIO) des de l’inici de l’estat d’alarma i fins a final d’any. D’aquesta manera, l’Ajuntament vol ajudar a la reactivació econòmica del municipi i en especial dels sectors més perjudicats per les restriccions de l’estat d’alarma.

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha obert la sessió posant de manifest que la convocatòria Ple Extraordinari d’avui responia a donar la màxima prioritat a les mesures fiscals que es poden impulsar des de l’Ajuntament. «En aquests moments ens toca jugar un paper cabdal per ajudar a empreses i autònoms, tornar a activar el teixit econòmic i crear riquesa per millorar la qualitat de vida de tota la ciutadania», ha afirmat Mendoza.

Però l’alcaldessa també ha recordat que l’àmbit d’actuació dels ajuntaments és limitat i no es poden substituir les competències de la Generalitat i de l’Estat. En aquest sentit, ha reclamat celeritat a les administracions superiors en l’activació d’ajudes a empreses i autònoms, polítiques sectorials, rebaixes o mesures fiscals, préstecs flexibles, cobertura dels treballadors, l’aplicació de la renda mínima vital i un pla de xoc per l’ocupació.

Camí Mendoza també ha demanat «un finançament adequat als ens locals per poder fer front a l’atenció en primera línia a la ciutadania, que ara es veu amenaçada per la crisi. «La previsió d’una important reducció dels ingressos ha de ser corregida per un finançament adequat amb aportacions directes, l’ús lliure del superàvit i flexibilitat de la capacitat de despesa i endeutament», ha conclòs.

Modificació de les ordenances

Amb la modificació de l’ordenança número 16 quedaran exempts del pagament de la taxa les terrasses dels bars i restaurants, comerços i botigues, les guinguetes de la platja, les parades del mercadet ambulant, els artistes i pintors fins a 5m², i les obres que necessitin ocupar la via pública amb runes, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlegs.

El regidor d’Hisenda, Jaume Gila, ha explicat que la mesura respon a la necessitat de reprendre l’activitat econòmica, recuperar llocs de treball i oferir una imatge atractiva del municipi. A més, l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses i exposició de mercaderies pot contribuir a compensar la disminució de capacitat a l’interior dels locals per les distàncies que s’han de mantenir.

L’exempció també beneficiarà a l’important nombre de petites i de micro-empreses i industrials locals que es dediquen directa o indirectament a la construcció i reforma d’edificis, i obres menors en general, i que ara no hauran de pagar la taxa per l’aprofitament especial de la via pública.

D’altra banda, la modificació de l’ordenança número 5, que regula l’impost sobre les Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), també vol donar suport al sector local d’empresariat de la construcció i industrials que intervenen habitualment en l'execució d'obres privades. En aquest cas, s’ha acordat l’exempció de la quota íntegra o bonificada de la taxa per l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors que s’hagi meritat.

Les persones interessades es podran deduir l’import a l’hora de presentar l’autoliquidació. La deducció s’aplicarà d’ofici quan l’impost s’exigeixi en règim de liquidació, sense necessitat de sol·licitud expressa de l’interessat. L’exempció no s’aplicarà als expedients que s’hagin iniciat amb anterioritat a la data de declaració de l’estat d’alarma, ni a les legalitzacions d’obres ja finalitzades amb anterioritat.

Oficina Local d’Habitatge

Finalment, el Ple també ha aprovat l'encàrrec de l'Ajuntament de Cambrils a l’empresa municipal INGESOL pel servei de l'Oficina Local d'Habitatge i el Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

La regidora de Benestar Social, Hélène Arcelin, ha incidit en la necessitat de cobrir les dificultats de la ciutadania en habitatge com s’ha fet palès amb aquest episodi de crisi deguda a la pandèmia. En aquest sentit, ha explicat que es crearà una partida amb una dotació pressupostària de 120.000 euros per ajuts al pagament de l’habitatge.

L'estimació (no definitiva) és d'un ajut màxim d'uns 250 euros mensuals durant tres mesos. Això suposaria un màxim de 750 euros per família i es podrien atendre a un mínim de 160 famílies. El perfil de famílies beneficiaries d'aquesta línia d'ajuts seran persones de Cambrils afectades per la crisi i que hagin quedat al marge d'altres ajudes que actualment s'estant posant a l'abast de la ciutadania.

La disposició de l’ Oficina Local d’Habitatge a Cambrils, posada en marxa el mes de desembre de 2019, permet centrar qualsevol tramitació en matèria d'habitatge: tramitació de sol·licituds i la inspecció tècnica d’expedients de cèdules d’habitabilitat; seguiment dels informes tècnics per al coneixement de l’estat d’edificis d’ús residencial i d’habitatges; gestió de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’edificis, entre d'altres.

L’oficina també s’encarrega de gestionar les activitats i serveis d’àmbit social, com són la tramitació d’expedients de prestacions de caràcter especial i urgent per al pagament de l’habitatge; la tramitació de prestacions per al pagament de lloguers i programes socials d’habitatge.