L’Ajuntament de Cambrils ofereix dividir-lo en sis quotes mensuals i fins a dues de regularització sense interessos. El 2013 un total de 587 contribuents s’han acollit al pla especial.

  • Categoritzat com: Comunicació Hisenda

El proper 30 de novembre acaba el termini per acollir-se el Pla Especial de Pagament, que permet pagar els tributs de l’Ajuntament de l’any 2014 de forma fraccionada en sis quotes mensuals i fins a dues de regularització sense interessos. Els interessats ho han de sol·licitar expressament a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). La sol·licitud només la podrà presentar el titular del rebut. De no ser-ho, cal acreditar la representació i aportar fotocòpia del NIF del titular del rebut. 

Els Pla Especial de Pagament s’aplica als rebuts de caràcter periòdic dels tributs següents:  taxa de guals, taxa d'escombraries, Impost sobre Béns Immobles (IBI), Impost sobre vehicles de tracció mecànica i Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE).

El regidor d’Hisenda, Ramon Llobet, ha explicat que la finalitat és facilitar el pagament en període voluntari dels rebuts i que la mesura té una bona acollida entre els contribuents. L’any passat 587 persones van sol·licitar el Pla Especial de Pagament per aquest 2013.

Amb el mateix objectiu, per segon any, els que no optin per fraccionar els tributs,  faran el pagament de l’IBI en dos terminis. El primer venciment és del 2 d'abril al 2 de juny i el segon del 3 de setembre al 3 de novembre. Aquest sistema es va implantar l’any passat per repartir els pagaments durant l’any i evitar que l’import més elevat per la majoria de contribuents es concentrés a l’estiu.

Calendari fiscal de cobrament per a l’exercici 2014  

CONCEPTE

PERÍODE VOLUNTARI

DATA DEL CÀRREC BANCÀRI

 

TAXA DE GUALS 2014

DEL 03/03 AL 05/05

04/04/2014

IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 2014

DEL 16/04 AL 16/06

16/05/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - URBANA 2014 (*)

1R VENCIMENT

                                                                           DEL 02/04 AL 02/06

30/04/2014

2N VENIMENT

                                                                            DEL 03/09 AL 03/11

03/10/2014

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES – CARACT. ESPECIALS  2014

DEL 18/06 AL 18/08

18/07/2014

IMPOST SOBRE BÉNS RÚSTICS – RÚSTICA 2014

DEL 18/06 AL 18/08

18/07/2014

TAXA D’ESCOMBRARIES HABITATGES 2014

DEL 18/06 AL 18/08

18/07/2014

TAXA D’ ESCOMBRARIES LOCALS AMB ACTIVITAT 2014

DEL 18/06 AL 18/08

18/07/2014

TAXA D’ESCOMBRARIES LOCALS SENSE ACTIVITAT 2014

DEL 18/06 AL 18/08

18/07/2014

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2014

DEL 15/10 AL 16/12

17/11/2014

PADRÓ MERCAT VILA

(1)

(2)

PADRÓ ATENCIÓ DOMICILI

(1)

(2)

PADRÓ PRESTACIÓ SERVEIS

(1)

(2)

PADRÓ ESPLAI GRIPAU BLAU

(1)

(2)

(1)   El període voluntari serà de 2 mesos des de la data d’aprovació del padró.

(2)   La data de càrrega dels rebuts domiciliats serà dins dels 10 dies següents a l’aprovació del padró.